Parlamentul European, Directorate-General for Communication, Directorate for Relations with the Citizens, House of European History
Aankondiging van een opdracht

Conceperea, realizarea, instalarea, întreținerea și demontarea expoziției temporare „Tinerețe neliniștită: 70 de ani de creștere în Europa”.

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1) Denumire şi adrese

Denumire oficială
Parlamentul European, Directorate-General for Communication, Directorate for Relations with the Citizens, House of European History
Număr naţional de înregistrare
-
Adresă
rue Wiertz 60
Localitate
Brussels
Cod poștal
1047
Cod NUTS
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Țară
BELGIQUE-BELGIË
Persoană de contact
Mr R. Evers — PHS00A77
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Adresă (adrese) internet

Adresa principală:   http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

Adresa profilului cumpărătorului:   -

I.2) Achiziţie comună

Contractul implică o achiziţie comună:   nu

În cazul unei achiziţii comune care implică diferite ţări – legislaţia naţională privind achiziţiile publice în vigoare:   -

Contractul este atribuit de un organism central de achiziţie:   nu

I.3) Comunicare

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la

adresa menţionată mai sus

Accesul la documentele de achiziţii publice este restricţionat. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2838

Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse

adresa menţionată mai sus

pe cale electronică via:   -

Comunicarea electronică necesită utilizarea de instrumente şi de dispozitive care nu sunt disponibile în mod general. Accesul direct nerestricţionat şi complet la aceste instrumente şi dispozitive este posibil, gratuit, la: -

I.4) Tipul autorității contractante

Instituție/agenție europeană sau organizație internațională

I.5) Activitate principală

Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1) Obiectul achiziţiei

II.1.1) Titlu

Conceperea, realizarea, instalarea, întreținerea și demontarea expoziției temporare „Tinerețe neliniștită: 70 de ani de creștere în Europa”.

Număr de referinţă:   COMM/DG/AWD/2017/772.

II.1.2) Cod CPV principal

Cod CPV principal:   92521100 - Servicii de expoziţii în muzee

Cod CPV suplimentar:   -

II.1.3) Tipul contractului

Lucrări

II.1.4) Descriere succintă

Parlamentul European a decis să lanseze această invitație la licitație pentru conceperea, realizarea, instalarea, întreținerea și demontarea expoziției temporare „Tinerețe neliniștită: 70 de ani de creștere în Europa” la Casa Istoriei Europene din Bruxelles.

II.1.5) Valoarea totală estimată

Valoare fără TVA:   1.100.000,00

Monedă:   EUR

II.1.6) Informații privind loturile

Contractul este împărțit în loturi:   nu

II.2) Descriere

II.2.1) Titlu

-

Lot nr.:   -

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentar(e)

Cod CPV principal:   79930000 - Servicii de proiectare specializată

Cod CPV suplimentar:   -

II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Locul principal de executare:   Sediul contractanților și Bruxelles – Casa Istoriei Europene.

II.2.4) Descrierea achiziţiei publice

Invitația la licitație vizează încheierea unui contract de lucrări pentru conceperea, realizarea, instalarea, întreținerea și demontarea expoziției temporare „Tinerețe neliniștită: 70 de ani de creștere în Europa” la Casa Istoriei Europene din Bruxelles. Respectivele servicii/lucrări includ:

1. conceperea expoziției temporare;

2. amenajarea spațiilor existente, producția, livrarea și instalarea de pereți despărțitori, de mobilier, de vitrine, de baze de prezentare și de suporturi de montare pentru obiecte, inclusiv manipularea și instalarea obiectelor, elementelor grafice și scenografice;

3. furnizarea și instalarea echipamentului de iluminat, hardware-ului audiovizual și multimedia și a tuturor celorlalte instalații tehnice necesare, inclusiv a sistemului de control al expoziției, ținând cont de reutilizarea unor piese ale sistemului de iluminat existent („Medialon”) și a grilajelor fixate de plafon;

4. dezvoltarea și implementarea întregului software audiovizual și multimedia;

5. menținerea expoziției temporare în stare bună de funcționare și, prin urmare, reducerea la minimum a perioadei de nefuncționare, inclusiv schimbarea ocazională a obiectelor din vitrine;

6. demontarea, sortarea și îndepărtarea expoziției temporare;

7. căutarea și achiziționarea de conținut, imagini, fotografii și muzică, inclusiv a drepturilor necesare, pentru expoziție și utilizarea în format tipărit și online;

8. amplasarea unei împrejmuiri.

II.2.5) Criterii de atribuire

Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei

II.2.6) Valoarea estimată

-

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții

Durata în luni:   29

Contractul se reînnoiește:   nu

Descrierea reînnoirilor:   -

II.2.9) Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi

Criterii obiective pentru selectarea unui număr limitat de candidați:   -

II.2.10) Informații privind variantele

Vor fi acceptate variante:   nu

II.2.11) Informații privind opțiunile

Opțiuni:   nu

Descrierea opţiunilor:   -

II.2.12) Informaţii privind cataloagele electronice

Ofertele trebuie să fie prezentate sub formă de cataloage electronice sau să includă un catalog electronic:   nu

II.2.13) Informații despre fondurile Uniunii Europene

Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene:   nu

II.2.14) Informații suplimentare

-

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1) Condiții de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Se solicită ofertantului să îndeplinească cel puțin 1 dintre următoarele condiții:

(a) să fie înscris într-un registru profesional sau al comerțului relevant, cu excepția organizațiilor internaționale;

(b) (pentru servicii) să dețină o autorizație specială care să dovedească faptul că este autorizat să execute contractul în țara în care își are sediul principal sau că este membru al unei anumite organizații profesionale.

III.1.2) Situația economică și financiară

Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei :   nu

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

-

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ofertanții trebuie să aibă o asigurare valabilă adecvată împotriva riscurilor profesionale, în special împotriva riscurilor și daunelor legate de executarea contractului, astfel cum se solicită în legislația relevantă.

Ofertanții trebuie să facă dovada unei cifre de afaceri medii minime de 1 000 000 EUR pentru ultimele 3 exerciții financiare pentru care conturile au fost închise, realizată în domeniul acoperit de contract.

III.1.3) Capacitatea tehnică şi profesională

Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei :   nu

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

-

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Cel puțin 8 ani de experiență în conceperea de expoziții de natură și complexitate similare celor descrise în această procedură de licitație.

Proiectarea a cel puțin 4 expoziții dintre care:

— cel puțin 2 de minimum 500 m2;

— cel puțin 2 cu o valoare totală a producției de minimum 750 000 EUR;

— cel puțin 3 legate de obiecte de muzeu;

— cel puțin 1 cu o utilizare inovatoare a culturii (film, muzică, modă, artă, televiziune) în contextul unei prezentări de muzeu;

— cel puțin 2 trebuie să fie finalizate și trebuie să fi ajuns cel puțin la nivelul de recepție finală. Aceste proiecte trebuie să fi fost finalizate în ultimii 5 ani.

Cel puțin 8 ani de experiență în domeniul dezvoltării tehnice, al realizării și al instalării de expoziții de natură și complexitate similare celor care face obiectul acestei proceduri de licitație.

Realizarea și instalarea a cel puțin 3 expoziții finalizate în ultimii 8 ani:

— cu un spațiu de expoziție de cel puțin 500 m2;

— cu o valoare de cel puțin 750 000 EUR;

— pentru care s-a realizat gestionarea proiectului;

— pentru care au fost dezvoltate software-uri AV (video, multimedia, interactive);

— cel puțin 2 expoziții pentru care au fost produse vitrinele și mobilierul cu condiții de conservare de muzeu;

— pentru care a fost efectuată integrarea și instalarea de echipamente de muzeu (inclusiv iluminat, AV, multimedia, mobilier de muzeu etc.).

Designer senior:

— cu calificări corespunzătoare;

— cu cel puțin 10 ani de experiență relevantă;

— care să aibă capacitatea de a lucra în limba engleză.

Coordonator de proiect:

— cu calificări corespunzătoare;

— cu cel puțin 10 ani de experiență relevantă în acest domeniu, cu cel puțin 3 proiecte atestate de expoziții de dimensiune și complexitate similare celor descrise în această procedură de licitație, executate în ultimii 8 ani;

— care să aibă capacitatea de a lucra în limba engleză.

Planificator interpretativ:

— cu calificări corespunzătoare;

— cu cel puțin 5 ani de experiență relevantă;

— care să aibă capacitatea de a lucra în limba engleză.

Director de software audiovizual/mass-media:

— cu calificări corespunzătoare;

— cu cel puțin 10 ani de experiență relevantă în domeniul producției audiovizuale și multimedia, inclusiv realizare de scenarii, filmare, editare;

— care să aibă capacitatea de a lucra în limba engleză.

Expert în artă grafică:

— cu calificări corespunzătoare;

— cu cel puțin 5 ani de experiență relevantă în proiectare grafică;

— care să aibă capacitatea de a lucra în limba engleză.

Manager/coordonator de lucrări:

— cu calificări corespunzătoare;

— 10 ani de experiență relevantă în acest domeniu, cu cel puțin 3 proiecte atestate de expoziții de dimensiune și complexitate similare celor descrise în această procedură de licitație, executate în ultimii 8 ani;

— care să aibă capacitatea de a lucra în limba engleză.

Expert în domeniul suporturilor de montare pentru expoziții:

— cu calificări corespunzătoare;

— cu cel puțin 10 ani de experiență relevantă în domeniul dezvoltării de suporturi de montare;

— care să aibă capacitatea de a lucra în limba engleză.

Persoană responsabilă cu manipularea obiectelor de artă:

— cu calificări corespunzătoare;

— cu cel puțin 6 ani de experiență relevantă în manipularea obiectelor de artă în domeniul relevant pentru contract;

— care să aibă capacitatea de a lucra în limba engleză.

Expert în hardware audiovizual:

— cu calificări corespunzătoare;

— cu cel puțin 10 ani de experiență relevantă în integrarea de echipamente în expoziții;

— care să aibă capacitatea de a lucra în limba engleză.

III.1.5 Informații privind contractele rezervate

Contractul este rezervat atelierelor protejate şi operatorilor economici al căror scop este integrarea socială şi profesională a persoanelor cu handicap sau defavorizate:   nu

Contractul poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată:   nu

III.2) Condiţii referitoare la contract

III.2.1) Informații privind o anumită profesie

Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii:   -

Precizați actele cu putere de lege și actele administrative aplicabile:   -

III.2.2) Condiţii de executare a contractului

A se vedea proiectul de contract.

III.2.2) Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului:   da

Secțiunea IV: Procedură

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii

Procedură deschisă

IV.1.3) Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii

Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru:   nu

În cazul acordurilor-cadru – justificarea oricărei durate care depăşeşte patru ani:   -

Achiziţia implică instituirea unui sistem dinamic de achiziţii:   nu

Sistemul dinamic de achiziţii ar putea fi utilizat de achizitori suplimentari:   nu

IV.1.4) Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului

Aplicarea unei licitații care să se deruleze în etape succesive pentru a reduce progresiv numărul soluțiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate:   nu

IV.1.5) Informaţii privind negocierea

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor iniţiale fără a desfăşura negocieri:   nu

IV.1.6) Informații despre licitația electronică

Se va organiza o licitație electronică:   nu

Informații suplimentare despre licitația electronică:   -

IV.1.8) Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)

Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice:   nu

IV.2) Informații administrative

IV.2.1) Publicare anterioară privind această procedură

Numărul anunțului în JO S:   -

IV.2.2) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

Data:   14-09-2017

Ora locală:   17:00

IV.2.3) Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați

-

IV.2.4) Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni:   6

IV.2.7) Condiții de deschidere a ofertelor

Data:   21-09-2017

Ora locală:   10:00

Locul:   A se vedea condițiile.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:   A se vedea condițiile.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1) Informații privind periodicitatea

Această achiziție este periodică:   nu

Perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:   -

VI.2) Informaţii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:   nu

Se va accepta facturarea electronică:   nu

Se vor utiliza plăţile electronice:   nu

VI.3) Informații suplimentare

Va fi organizată o vizită opțională la sediu la data de 30.8.2017. Pentru detalii suplimentare, a se vedea condițiile.

Parlamentul European își rezervă dreptul de a utiliza o procedură de negociere fără publicarea în prealabil a unui anunț de participare, conform articolului 134 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29.10.2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul delegat (UE) 2015/2462 al Comisiei din 30.10.2015.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Denumire oficială
Tribunalul Curții de Justiție a Uniunii Europene
Adresă
-
Localitate
Luxembourg
Cod poștal
2925
Țară
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
+352 4303-2600
Adresă internet
-

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere

Denumire oficială
-
Adresă
-
Localitate
-
Cod poștal
-
Țară
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Adresă internet
-

VI.4.3) Procedura de contestare

Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:   Pentru precizări privind termenul-limită (termenele-limită) de exercitare a căilor de atac, a se contacta organismul competent pentru căile de atac.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Denumire oficială
Tribunalul Curții de Justiție a Uniunii Europene
Adresă
-
Localitate
Luxembourg
Cod poștal
2925
Țară
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
+352 4303-2600
Adresă internet
-

VI.4.5) Data expedierii prezentului anunț

02-08-2017