Parlament Europejski, Directorate-General for Communication, Directorate for Relations with the Citizens, House of European History
Aankondiging van een opdracht

Projekt, produkcja, montaż, utrzymanie i demontaż wystawy czasowej „Niespokojna młodzież: 70 lat dorastania w Europie”

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa
Parlament Europejski, Directorate-General for Communication, Directorate for Relations with the Citizens, House of European History
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
rue Wiertz 60
Miejscowość
Brussels
Kod pocztowy
1047
Kod NUTS
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Państwo
BELGIQUE-BELGIË
Osoba do kontaktów
R. Evers — PHS00A77
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Faks
-

Adresy internetowe

Główny adres:   http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

Adres profilu nabywcy:   -

I.2) Wspólne zamówienie

W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień:   nie

W przypadku wspólnego zamówienia obejmującego kilka państw – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:   -

Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca:   nie

I.3) Komunikacja

Więcej informacji można uzyskać pod

adresem podanym powyżej

Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2838

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

adresem podanym powyżej

drogą elektroniczną za pośrednictwem:   -

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: -

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa

Projekt, produkcja, montaż, utrzymanie i demontaż wystawy czasowej „Niespokojna młodzież: 70 lat dorastania w Europie”

Numer referencyjny:   COMM/DG/AWD/2017/772.

II.1.2) Główny kod CPV

Główny kod CPV:   92521100 - Usługi wystawowe świadczone przez muzea

Uzupełniający kod CPV:   -

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis

Parlament Europejski podjął decyzję o wystąpieniu z niniejszym zaproszeniem do składania ofert na zaprojektowanie, produkcję, montaż, utrzymanie oraz demontaż wystawy czasowej „Niespokojna młodzież: 70 lat dorastania w Europie” w Domu Historii Europejskiej w Brukseli.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT:   1.100.000,00

Waluta:   EUR

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części:   nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa

-

Część nr:   -

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

Główny kod CPV:   79930000 - Specjalne usługi projektowe

Uzupełniający kod CPV:   -

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:   siedziba instytucji zamawiającej w Brukseli – Dom Historii Europejskiej.

II.2.4) Opis zamówienia

Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest udzielenie zamówienia na roboty obejmującego projekt, produkcję, montaż, utrzymanie oraz demontaż wystawy czasowej „Niespokojna młodzież: 70 lat dorastania w Europie” w Domu Historii Europejskiej w Brukseli. Usługi/roboty obejmują:

1. zaprojektowanie wystawy czasowej;

2. aranżację istniejących przestrzeni, wyprodukowanie, dostawę i montaż ścian działowych, mebli, gablot, stojaków ekspozycyjnych i wsporników montażowych dla eksponatów, w tym obsługę i montaż eksponatów, prac graficznych i elementów scenograficznych;

3. dostawę i montaż urządzeń oświetleniowych, sprzętu audiowizualnego i multimedialnego oraz wszelkich innych koniecznych instalacji technicznych, w tym systemu kontroli wystawy, z uwzględnieniem ponownego wykorzystania części istniejącego systemu oświetlenia („Medialon”) i kratek zamocowanych do sufitu;

4. stworzenie i wdrożenie całego oprogramowania audiowizualnego i multimedialnego;

5. utrzymanie wystawy czasowej w dobrym stanie technicznym, a co za tym idzie minimalizacja czasu przestoju, w tym okazjonalna wymiana eksponatów w gablotach;

6. demontaż, posortowanie i usunięcie wystawy czasowej;

7. analiza i pozyskanie treści, obrazów, materiału filmowego i muzyki, w tym koniecznych praw, do użytku na wystawie, w internecie i w druku;

8. ustawienie palisady.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

-

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach:   29

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu:   nie

Opis wznowień:   -

II.2.9) Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:   -

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:   nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje:   nie

Opis opcji:   -

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny:   nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:   nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

-

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Oferent musi spełnić co najmniej jeden z następujących warunków:

(a) jest zarejestrowany we właściwym rejestrze zawodowym lub handlowym, z wyjątkiem organizacji międzynarodowych;

(b) (w odniesieniu do usług) posiada uprawnienie do wykonania zamówienia w kraju swojej siedziby lub jest członkiem określonej organizacji zawodowej.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia:   nie

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

-

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

oferenci powinni posiadać ważne i odpowiednie ubezpieczenie od ryzyka w działalności, w szczególności obejmujące ryzyka związane z wykonaniem zamówienia, przewidziane właściwymi przepisami.

Oferenci muszą wykazać średnie obroty w wysokości co najmniej 1 000 000 EUR w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, za które zamknięto księgi rachunkowe w dziedzinie objętej zamówieniem.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia:   nie

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

-

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

co najmniej 8-letnie doświadczenie w projektowaniu wystawy o charakterze i stopniu złożoności zbliżonym do charakteru i stopnia złożoności wystawy opisywanej w niniejszej procedurze przetargowej.

Zaprojektowanie co najmniej 4 wystaw, w tym:

— co najmniej 2 o powierzchni min. 500 m2,

— co najmniej 2 o łącznej wartości produkcji wynoszącej co najmniej 750 000 EUR,

— co najmniej 3 dotyczących eksponatów muzealnych,

— co najmniej 1 z innowacyjnym wykorzystaniem dzieł kultury (filmu, muzyki, mody, sztuk plastycznych, telewizji) w kontekście narracji muzealnej,

— co najmniej 2, które zostały ukończone i osiągnęły co najmniej poziom odbioru końcowego. Projekty te nie powinny być ukończone wcześniej niż 5 lat temu.

Co najmniej 8-letnie doświadczenie w opracowaniu technicznym, produkcji i montażu wystaw o charakterze i stopniu złożoności podobnym do charakteru i stopnia złożoności niniejszej procedury przetargowej.

Produkcja i montaż co najmniej 3 wystaw ukończonych w ciągu ostatnich 8 lat:

— o powierzchni wystawienniczej co najmniej 500 m2,

— o wartości co najmniej 750 000 EUR,

— w odniesieniu do których zastosowano zarządzanie projektem,

— na potrzeby których zostało stworzone oprogramowanie audiowizualne (materiały wideo, multimedia, materiały interaktywne),

— co najmniej 2 wystawy, na potrzeby których zostały wyprodukowane gabloty i meble klasy konserwatorskiej,

— na potrzeby których przeprowadzono integrację i montaż sprzętu muzealnego (w tym oświetlenia, sprzętu audiowizualnego, multimediów, mebli muzealnych itp.).

Starszy projektant:

— z odpowiednimi kwalifikacjami,

— z co najmniej 10-letnim odpowiednim doświadczeniem,

— zdolny do pracy w języku angielskim.

Kierownik projektu:

— posiadający odpowiednie kwalifikacje,

— z co najmniej 10-letnim odpowiednim doświadczeniem w tej dziedzinie, obejmującym co najmniej 3 udokumentowane przedsięwzięcia wystawiennicze o wielkości i złożoności podobnej do wielkości i złożoności przedsięwzięcia opisywanego w niniejszej procedurze przetargowej w ciągu ostatnich 8 lat,

— zdolny do pracy w języku angielskim.

Specjalista ds. planowania interpretacji:

— z odpowiednimi kwalifikacjami,

— z co najmniej 5-letnim odpowiednim doświadczeniem,

— zdolny do pracy w języku angielskim.

Reżyser oprogramowania audiowizualnego/mediów:

— z odpowiednimi kwalifikacjami,

— z co najmniej 10-letnim odpowiednim doświadczeniem w produkcji audiowizualnej i multimedialnej, w tym dotyczącej opracowywania scenariuszy, filmowania i montażu,

— zdolny do pracy w języku angielskim.

Ekspert ds. sztuk plastycznych:

— z odpowiednimi kwalifikacjami,

— z co najmniej 5-letnim odpowiednim doświadczeniem w dziedzinie projektowania graficznego,

— zdolny do pracy w języku angielskim.

Koordynator/kierownik robót:

— z odpowiednimi kwalifikacjami,

— z 10-letnim odpowiednim doświadczeniem w tej dziedzinie, obejmującym co najmniej 3 udokumentowane przedsięwzięcia wystawiennicze o wielkości i złożoności podobnej do wielkości i złożoności przedsięwzięcia opisywanego w niniejszej procedurze przetargowej w ciągu ostatnich 8 lat,

— zdolny do pracy w języku angielskim.

Ekspert ds. wsporników montażowych do eksponatów:

— z odpowiednimi kwalifikacjami,

— z co najmniej 10-letnim odpowiednim doświadczeniem w dziedzinie tworzenia wsporników montażowych,

— zdolny do pracy w języku angielskim.

Specjalista ds. obsługi dzieł sztuki:

— z odpowiednimi kwalifikacjami,

— z co najmniej 6-letnim odpowiednim doświadczeniem w dziedzinie obsługi dzieł sztuki w zakresie istotnym dla zamówienia,

— zdolny do pracy w języku angielskim.

Ekspert ds. sprzętu audiowizualnego:

— z odpowiednimi kwalifikacjami,

— z co najmniej 10-letnim odpowiednim doświadczeniem w dziedzinie integracji sprzętu na wystawach,

— zdolny do pracy w języku angielskim.

III.1.5 Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych:   nie

Realizacja zamówienia jest ograniczona do programów zatrudnienia chronionego:   nie

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:   -

Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:   -

III.2.2) Warunki realizacji umowy

Zob. projekt umowy.

III.2.2) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia:   tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej:   nie

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której okres obowiązywania przekracza cztery lata:   -

Zamówienia obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:   nie

Dynamiczny systemu zakupów może zostać wykorzystany przez dodatkowych nabywców:   nie

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert:   nie

IV.1.5) Informacje na temat negocjacji

Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia na podstawie początkowych ofert bez prowadzenia negocjacji:   nie

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:   nie

Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:   -

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych:   nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S:   -

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data:   14-09-2017

Czas lokalny:   17:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

-

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach:   6

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data:   21-09-2017

Czas lokalny:   10:00

Miejsce:   zob. warunki.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:   zob. warunki.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się:   nie

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:   -

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Stosowane będą zlecenia elektroniczne:   nie

Akceptowane będą faktury elektroniczne:   nie

Stosowane będą płatności elektroniczne:   nie

VI.3) Informacje dodatkowe

W dniu 30.8.2017 odbędzie się nieobowiązkowa wizyta w pomieszczeniach. Więcej szczegółów – zob. warunki.

Parlament Europejski zastrzega sobie prawo do zastosowania procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z art. 134 ust. 1 lit. e) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1268/2012 z 29.10.2012 w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, ostatnio zmienionego rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/2462 z 30.10.2015.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa
Sąd Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy
-
Miejscowość
Luxembourg
Kod pocztowy
2925
Państwo
LUXEMBOURG
Tel.
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Faks
+352 4303-2600
Adres internetowy
-

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa
-
Adres pocztowy
-
Miejscowość
-
Kod pocztowy
-
Państwo
-
Tel.
-
E-mail
-
Faks
-
Adres internetowy
-

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:   zapytania o informacje dotyczące terminów składania odwołań należy kierować do organu odpowiedzialnego za odwołania.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa
Sąd Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy
-
Miejscowość
Luxembourg
Kod pocztowy
2925
Państwo
LUXEMBOURG
Tel.
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Faks
+352 4303-2600
Adres internetowy
-

VI.4.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia

02-08-2017