Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Directorate-General for Communication, Directorate for Relations with the Citizens, House of European History
Aankondiging van een opdracht

Σχεδιασμός, παραγωγή, εγκατάσταση, συντήρηση και αποσυναρμολόγηση της προσωρινής έκθεσης «Ανήσυχη νεολαία: μεγαλώνοντας στην Ευρώπη εδώ και 70 χρόνια».

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Directorate-General for Communication, Directorate for Relations with the Citizens, House of European History
Αριθμός ταυτοποίησης
-
Ταχ. διεύθυνση
rue Wiertz 60
Πόλη
Brussels
Ταχ. κωδικός
1047
Κωδικός NUTS
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Χώρα
BELGIQUE-BELGIË
Αρμόδιος για πληροφορίες
Mr R. Evers — PHS00A77
Τηλέφωνο
-
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
[email protected]
Φαξ
-

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο

Γενική διεύθυνση:   http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:   -

I.2) Από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης

Η σύμβαση αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:   όχι

Σε περίπτωση από κοινού διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης όπου εμπλέκονται διάφορες χώρες, ισχύον εθνικό δίκαιο για τις δημόσιες προμήθειες:   -

Η σύμβαση ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών:   όχι

I.3) Επικοινωνία

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από

η προαναφερθείσα διεύθυνση

Η πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται από τη διεύθυνση:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2838

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται

η προαναφερθείσα διεύθυνση

ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:   -

Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στη διεύθυνση: -

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής

Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός

I.5) Κύρια δραστηριότητα

Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος

Σχεδιασμός, παραγωγή, εγκατάσταση, συντήρηση και αποσυναρμολόγηση της προσωρινής έκθεσης «Ανήσυχη νεολαία: μεγαλώνοντας στην Ευρώπη εδώ και 70 χρόνια».

Αριθμός αναφοράς:   COMM/DG/AWD/2017/772.

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV:   92521100 - Υπηρεσίες εκθέσεων μουσείων

Κωδικός συμπληρωματικού λεξιλογίου CPV:   -

II.1.3) Είδος σύμβασης

Έργα

II.1.4) Σύντομη περιγραφή

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αποφασίσει να εκδώσει την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή, την εγκατάσταση, τη συντήρηση και την αποσυναρμολόγηση της προσωρινής έκθεσης «Ανήσυχη νεολαία: μεγαλώνοντας στην Ευρώπη εδώ και 70 χρόνια» στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας στις Βρυξέλλες.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ:   1.100.000,00

Νόμισμα:   EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα:   όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος

-

Αριθμός τμήματος:   -

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV:   79930000 - Ειδικές υπηρεσίες μελετών

Κωδικός συμπληρωματικού λεξιλογίου CPV:   -

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:   Εγκαταστάσεις του αναδόχου και Βρυξέλλες — Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης

Η πρόσκληση υποβολής προσφορών στοχεύει στη σύναψη μιας σύμβασης έργων για τον σχεδιασμό, την παραγωγή, την εγκατάσταση, τη συντήρηση και την αποσυναρμολόγηση της προσωρινής έκθεσης «Ανήσυχη νεολαία: μεγαλώνοντας στην Ευρώπη εδώ και 70 χρόνια» στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας στις Βρυξέλλες. Οι εν λόγω υπηρεσίες/εργασίες περιλαμβάνουν:

1. τον σχεδιασμό της προσωρινής έκθεσης,

2. τη διαμόρφωση των υφιστάμενων χώρων, την παραγωγή, την παράδοση και εγκατάσταση διαχωριστικών τοίχων, επίπλων, προθηκών, βάσεων προβολής και στηριγμάτων στερέωσης αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης και εγκατάστασης των αντικειμένων, καθώς και γραφικών και σκηνογραφικών στοιχείων,

3. την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού φωτισμού, των οπτικοακουστικών υλικών και των υλικών πολυμέσων, καθώς και όλων των λοιπών απαραίτητων τεχνικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος ελέγχου της έκθεσης, λαμβάνοντας υπόψη την επαναχρησιμοποίηση εξαρτημάτων του υφιστάμενου συστήματος φωτισμού («Medialon») και των σκελετών που στερεώνονται στην οροφή,

4. την ανάπτυξη και υλοποίηση όλων των λογισμικών οπτικοακουστικών μέσων και πολυμέσων,

5. τη συντήρηση της προσωρινής έκθεσης σε καλό επίπεδο λειτουργίας και, κατά συνέπεια, την ελαχιστοποίηση του χρόνου διακοπής της λειτουργίας της, συμπεριλαμβανομένης της περιστασιακής αλλαγής των αντικειμένων στις προθήκες,

6. την αποσυναρμολόγηση, ταξινόμηση και απομάκρυνση της προσωρινής έκθεσης,

7. την έρευνα και απόκτηση περιεχομένου, εικόνων, ανεπεξέργαστου υλικού και μουσικής, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων δικαιωμάτων, για χρήση στην έκθεση, στο διαδίκτυο και σε έντυπα μέσα,

8. την τοποθέτηση περίφραξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης

Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία

-

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών

Διάρκεια σε μήνες:   29

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση:   όχι

Περιγραφή παρατάσεων:   -

II.2.9) Πληροφορίες σχετικά με τα όρια ως προς τον αριθμό των υποψηφίων που θα προσκληθούν

Αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή του περιορισμένου αριθμού υποψηφίων:   -

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές:   όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης:   όχι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:   -

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

Οι προσφορές πρέπει να παρουσιάζονται με τη μορφή ηλεκτρονικών καταλόγων ή να περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό κατάλογο:   όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:   όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

-

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Ο υποψήφιος πρέπει να πληροί τουλάχιστον 1 από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) πρέπει να είναι εγγεγραμμένος σε σχετικό επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, με εξαίρεση τους διεθνείς οργανισμούς,

β) (για τις υπηρεσίες) πρέπει να διαθέτει ειδική άδεια η οποία αποδεικνύει ότι είναι εξουσιοδοτημένος να εκτελέσει τη σύμβαση στη χώρα εγκατάστασής του ή είναι μέλος ειδικού επαγγελματικού οργανισμού.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης:   όχι

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

-

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συνάψει κατάλληλα ασφαλιστήρια συμβόλαια έναντι επαγγελματικών κινδύνων, ειδικότερα έναντι κινδύνων και ζημιών που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, όπως απαιτείται από τη σχετική νομοθεσία.

Οι υποψήφιοι πρέπει να παρουσιάζουν μέσο κύκλο εργασιών ύψους τουλάχιστον 1 000 000 EUR κατά τα τελευταία 3 οικονομικά έτη για τα οποία έχουν κλείσει οι λογαριασμοί στον τομέα που καλύπτει η σύμβαση.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης:   όχι

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

-

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

Εμπειρία τουλάχιστον 8 ετών στον σχεδιασμό εκθέσεων παρόμοιας φύσης και πολυπλοκότητας με αυτή που περιγράφεται στην παρούσα διαδικασία υποβολής προσφορών.

Σχεδιασμός τουλάχιστον 4 εκθέσεων, εκ των οποίων:

— τουλάχιστον 2 πρέπει να έχουν ελάχιστη επιφάνεια 500 m2,

— τουλάχιστον 2 πρέπει να έχουν συνολική αξία παραγωγής τουλάχιστον 750 000 EUR,

— τουλάχιστον 3 πρέπει να αφορούν μουσειακά αντικείμενα,

— τουλάχιστον 1 πρέπει να αφορά μια καινοτόμο χρήση του πολιτισμού (κινηματογράφος, μουσική, μόδα, τέχνη, τηλεόραση) στο πλαίσιο μιας παρουσίασης μουσείου,

— τουλάχιστον 2 πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και πρέπει να έχουν φθάσει τουλάχιστον στο επίπεδο της τελικής αποδοχής. Τα εν λόγω σχέδια πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός των τελευταίων 5 ετών κατ' ανώτατο όριο.

Εμπειρία τουλάχιστον 8 ετών στην τεχνική ανάπτυξη, παραγωγή και εγκατάσταση εκθέσεων παρόμοιας φύσης και πολυπλοκότητας με την παρούσα διαδικασία υποβολής προσφορών.

Παραγωγή και εγκατάσταση τουλάχιστον 3 εκθέσεων οι οποίες ολοκληρώθηκαν εντός των τελευταίων 8 ετών:

— με εκθεσιακό χώρο επιφάνειας τουλάχιστον 500 m2,

— αξίας τουλάχιστον 750 000 EUR,

— για τις οποίες εκτελέστηκε διαχείριση σχεδίου,

— για τις οποίες αναπτύχθηκε οπτικοακουστικό λογισμικό (βίντεο, πολυμέσα, διαδραστικά μέσα),

— τουλάχιστον 2 εκθέσεις για τις οποίες παράχθηκαν προθήκες συντήρησης και έπιπλα μουσείων,

— για τις οποίες εκτελέστηκε η ενσωμάτωση και εγκατάσταση του εξοπλισμού μουσείων (συμπεριλαμβανομένου του φωτισμού, του οπτικοακουστικού εξοπλισμού, των πολυμέσων, των επίπλων μουσείων, κ.λπ.).

Ανώτερος σχεδιαστής:

— με κατάλληλα προσόντα,

— με σχετική εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών,

— με ικανότητα εργασίας στην αγγλική γλώσσα.

Διευθυντής σχεδίου:

— με κατάλληλα προσόντα,

— με σχετική εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών στον εν λόγω τομέα, με τουλάχιστον 3 αποδεδειγμένα σχέδια εκθέσεων παρόμοιου μεγέθους και πολυπλοκότητας με αυτά που περιγράφονται στην παρούσα διαδικασία υποβολής προσφορών κατά τα τελευταία 8 έτη,

— με ικανότητα εργασίας στην αγγλική γλώσσα.

Υπεύθυνος ερμηνευτικού σχεδιασμού:

— με κατάλληλα προσόντα,

— με σχετική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών,

— με ικανότητα εργασίας στην αγγλική γλώσσα.

Διευθυντής οπτικοακουστικού λογισμικού/μέσων:

— με κατάλληλα προσόντα,

— με σχετική εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών στην παραγωγή οπτικοακουστικών υλικών και πολυμέσων, συμπεριλαμβανομένης της συγγραφής σεναρίων, της βιντεοσκόπησης και της επεξεργασίας,

— με ικανότητα εργασίας στην αγγλική γλώσσα.

Εμπειρογνώμονας γραφικών τεχνών:

— με κατάλληλα προσόντα,

— με σχετική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στον γραφικό σχεδιασμό,

— με ικανότητα εργασίας στην αγγλική γλώσσα.

Συντονιστής/διευθυντής εργασιών:

— με κατάλληλα προσόντα,

— με σχετική εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών στον εν λόγω τομέα, με τουλάχιστον 3 αποδεδειγμένα σχέδια εκθέσεων παρόμοιου μεγέθους και πολυπλοκότητας με αυτά που περιγράφονται στην παρούσα διαδικασία υποβολής προσφορών κατά τα τελευταία 8 έτη,

— με ικανότητα εργασίας στην αγγλική γλώσσα.

Εμπειρογνώμονας στηριγμάτων στερέωσης εκθεμάτων:

— με κατάλληλα προσόντα,

— με σχετική εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών στην ανάπτυξη στηριγμάτων στερέωσης,

— με ικανότητα εργασίας στην αγγλική γλώσσα.

Διαχειριστής έργων τέχνης:

— με κατάλληλα προσόντα,

— με σχετική εμπειρία τουλάχιστον 6 ετών στη διαχείριση έργων τέχνης στον σχετικό τομέα της σύμβασης,

— με ικανότητα εργασίας στην αγγλική γλώσσα.

Εμπειρογνώμονας οπτικοακουστικού υλισμικού:

— με κατάλληλα προσόντα,

— με σχετική εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών στην ενσωμάτωση εξοπλισμού σε εκθέσεις,

— με ικανότητα εργασίας στην αγγλική γλώσσα.

III.1.5 Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

Η σύμβαση ανατίθεται αποκλειστικά σε προστατευόμενα εργαστήρια και οικονομικούς φορείς που έχουν ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη προσώπων με αναπηρία ή μειονεκτούντων προσώπων:   όχι

Η εκτέλεση της σύμβασης περιορίζεται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενων θέσεων εργασίας:   όχι

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

Η εκτέλεση της υπηρεσίας προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία:   -

Αναφέρατε τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις:   -

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Βλέπε σχέδιο σύμβασης.

III.2.2) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης:   ναι

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας

Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο:   όχι

Σε περίπτωση συμφωνιών-πλαίσιο – αιτιολόγηση για διάρκεια που υπερβαίνει τα τέσσερα έτη:   -

Η προκήρυξη αφορά την εισαγωγή δυναμικού συστήματος αγορών:   όχι

Το δυναμικό σύστημα αγορών μπορεί να χρησιμοποιείται από επιπρόσθετους αγοραστές:   όχι

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

Προσφυγή σε διαδικασία με διαδοχικές φάσεις για τη σταδιακή μείωση του αριθμού λύσεων που πρόκειται να συζητηθούν ή των υπό διαπραγμάτευση προσφορών:   όχι

IV.1.5) Πληροφορίες σχετικά με διαπραγμάτευση

Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναθέσει τη σύμβαση βάσει των αρχικών προσφορών χωρίς να προβεί σε διεξαγωγή διαπραγματεύσεων:   όχι

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικός πλειστηριασμός:   όχι

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό:   -

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)

Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών:   όχι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S:   -

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής

Ημερομηνία:   14-09-2017

Τοπική ώρα:   17:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους

-

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς

Διάρκεια σε μήνες:   6

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

Ημερομηνία:   21-09-2017

Τοπική ώρα:   10:00

Τόπος:   Βλέπε όρους.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:   Βλέπε όρους.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση:   όχι

Εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων:   -

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

Θα τίθενται ηλεκτρονικές παραγγελίες:   όχι

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή:   όχι

Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές:   όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Θα πραγματοποιηθεί προαιρετική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις στις 30.8.2017. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε όρους.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση προκήρυξης σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 134 παράγραφος 1, στοιχείο ε) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της 29.10.2012, σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/2462 της Επιτροπής, της 30.10.2015.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία
Γενικό Δικαστήριο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση
-
Πόλη
Luxembourg
Ταχ. κωδικός
2925
Χώρα
LUXEMBOURG
Τηλέφωνο
+352 4303-1
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
[email protected]
Φαξ
+352 4303-2600
Διεύθυνση στο διαδίκτυο
-

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

Επίσημη επωνυμία
-
Ταχ. διεύθυνση
-
Πόλη
-
Ταχ. κωδικός
-
Χώρα
-
Τηλέφωνο
-
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
-
Φαξ
-
Διεύθυνση στο διαδίκτυο
-

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:   Οι υποψήφιοι καλούνται να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο φορέα υποβολής προσφυγών για πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες υποβολής προσφυγών.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Επίσημη επωνυμία
Γενικό Δικαστήριο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση
-
Πόλη
Luxembourg
Ταχ. κωδικός
2925
Χώρα
LUXEMBOURG
Τηλέφωνο
+352 4303-1
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
[email protected]
Φαξ
+352 4303-2600
Διεύθυνση στο διαδίκτυο
-

VI.4.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης

02-08-2017