Karel de Grote Hogeschool VZW
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Raamovereenkomst voor het leveren van diensten, hardware en software voor kassasystemen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Raamovereenkomst voor het leveren van diensten, hardware en software voor kassasystemen

Publicatiedatum
28-04-2016
Opdrachtcodes (CPV)
48000000 - Software en informatiesystemen
30000000 - Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Karel de Grote Hogeschool VZW
Postadres
Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Annelies Hermans

Overige nadere inlichtingen

I.1) naam, adressen en contactpunten
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend op het volgende adres, conform het opdrachtdocument:
Karel de Grote Hogeschool vzw
t.a.v. dienst aankoop
Generaal Armstrongweg 1
2020 Antwerpen
III.2.2) economische en financiële draagkracht
Minimumeis:
de minimumeis heeft betrekking op de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is (met name kassasystemen). Dus concreet:
De totale prijs van campus Zuid over een periode van vier jaar (zonder opties) mag niet meer bedragen dan 20% van de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is (met name kassasystemen) in minimaal een van de laatste drie beschikbare boekjaren.