Politiezone Brussel Hoofdstad Elsene
Rectificatie

Overheidsopdracht voor onderzoek, ontwikkeling en de realisatie van een multi-inzetbaar voertuig (type: vrachtwagen) met hekwerksysteem dat kan worden ingezet ter handhaving van de openbare orde

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Politiezone Brussel Hoofdstad Elsene
Nationaal identificatienummer
0267.347.242_512980
Postadres
Kolenmarkt 30
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Pierre Van Beveren
Telefoon
+32 022797962
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://www.polbru.be/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=322175

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Overheidsopdracht voor onderzoek, ontwikkeling en de realisatie van een multi-inzetbaar voertuig (type: vrachtwagen) met hekwerksysteem dat kan worden ingezet ter handhaving van de openbare orde

Referentienummer: POLBRU XL-18/000.099/JJ-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 73000000 - Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht omvat het onderzoek, de ontwikkeling, de realisatie en de levering van in beginsel één (1) multi-inzetbaar voertuig (type: vrachtwagen) met hekwerksysteem dat kan worden ingezet ter handhaving van de openbare orde, alsook het leveren van diensten op afroep voor herstellingen (binnen en buiten garantie) en evolutief preventief onderhoud van dit voertuig en zijn toegevoegde uitrusting.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

15-10-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-529168

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 195-440955

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 08-10-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
23-10-2018 09:39
Te lezen:
07-11-2018 09:39

Overige nadere inlichtingen

Indiening van de aanvragen tot deelneming uiterlijk op 7 November 2018 (om 9u39)