Rectificatie

Groepsaankoop leveren, installatie, huur en onderhoud van multifunctionals

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
IOK
Nationaal identificatienummer
011600
Postadres
Antwerpseweg 1
Plaats
Geel
Postcode
2440
NUTS-code
BE213 - Arr. Turnhout
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Rob Eyckmans
Telefoon
+32 14574296
E-mail
rob.eyckmans@iok.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.iok.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Groepsaankoop leveren, installatie, huur en onderhoud van multifunctionals

Referentienummer: 2017/07RE

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 30232100 - Printers en plotters

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

06-08-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-517532

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 20-06-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-

Overige nadere inlichtingen

Op vraag van de juridische dienst van IOK werden volgende zaken verduidelijkt in het bestek: I.2 Identiteit van de aanbesteder Toevoeging: zolang de verbintenistermijn niet is verstreken. De besturen die interesse hebben getoond in de groepsaankoop hebben de mogelijkheid om al dan niet toe te treden tot de gegunde groepsaankoop. Dit dient te gebeuren alvorens de verbintenistermijn is verstreken. I.5 Uitsluitingsgronden en kwalitatieve selectie Het UEA dat toegevoegd dient te worden aan de offerte volstaat als voorlopig bewijs om te verklaren dat aan de uitsluitingsgronden en kwalitatieve selectie is voldaan. Dit was reeds opgenomen in het offerteformulier, maar wordt ter vervollediging toegevoegd in I.5.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2067 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!