Gemeente Sint-Joost-ten-Node
Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - aankoop van meubilair en bureau toebehoren - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

aankoop van meubilair en bureau toebehoren

Publicatiedatum
06-07-2016
Deadline
09-08-2016
Opdrachtcodes (CPV)
39142000 - Tuinmeubilair
30190000 - Diverse machines, uitrusting en benodigdheden voor kantoor
39121000 - Schrijftafels en tafels
39122000 - Kasten en boekenkasten
39151000 - Diverse meubelen
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Sint-Joost-ten-Node
Postadres
Sterrenkundenlaan 13, 1210 Sint-Joost-ten-Node, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
* In toepassing van artikelen 60 en 62 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, is de inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders, niet verplicht om een RSZ attest aan zijn offerte toe te voegen : de aanbestedende overheid zal zelf opvragen per elektronische middel als de inschrijver in order is.
De inschrijver die personeel tewerkstelt dat afhangt van een andere lidstaat van de Europese Unie, voegt bij zijn offerte een attest, afgeleverd door de bevoegde overheid, dat certificeert dat, overeenkomstig rekening afgesloten ten laatste op de uiterste datum van ontvangst van de offertes, hij in regel is op deze datum met zijn verplichtingen betreffende het betalen van de sociale zekerheidsbijdragen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
* In toepassing van artikelen 60 en 63 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 moet de inschrijver bij zijn offerte een recent attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
Voor een Belgische inschrijver is het attest door FOD Financiën afgeleverd en zal de aanbestedende overheid zelf opvragen per elektronische middel als de inschrijver in order is.
Iedere inschrijver die sociale of fiscale schulden heeft hoger dan 3000 euro zal in orde bevonden worden indien hij, alvorens de gunnings beslissing van de raamovereenkomst, aantoont dat hij, op het einde van de fiscale periode bedoeld in het eerste lid, op een aanbestedende overheid in de zin van artikel 2, 1°, van de wet of op een overheidsbedrijf in de zin van artikel 2, 2°, van de wet, één of meer schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaar en vrij van elke verbintenis tegenover derden zijn en waarvan het bedrag op 3.000 euro na, ten minste gelijk is aan dat voor hetwelk hij een betalingsachterstand heeft.
Te dien einde is de inschrijver er toe gehouden om rechtstreeks bij zijn offerte het bewijs van dergelijke schuldvorderingen te voegen.

Vakbekwaamheid

Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.

Eventuele minimumeisen:

De inschrijver zal minimum drie attesten bezorgen van goede uitvoering voor leveringen van meubilair (bureaus, kasten of kantoortoebehoren) voor een minimumbedrag van 15.000,00 EUR BTW incl.