Aankondiging van een opdracht

Patrimoniumbeheer - opdrachtencentrale Beheer van brandstoffen met tankkaart voor de stadsvoertuigen.

Patrimoniumbeheer/stad brugge - opdrachtencentrale Beheer van brandstoffen met tankkaart voor de stadsvoertuigen.

Publicatiedatum
22-12-2015
Deadline
02-02-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
30163100 - Tankkaarten
09100000 - Brandstoffen
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
stad Brugge
Postadres
Burg 12, 8000 Brugge, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

geraamd voor des tad brugge op ca.322.000 euro per jaar

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

Economische en financiële draagkracht

* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Eventuele minimumeisen:

* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Vakbekwaamheid

Alle eventueel in het technisch gedeelte van het bestek gevraagde documentatie, dit op straffe van nietigheid.

Eventuele minimumeisen:

- De inschrijver moet zijn technische bekwaamheid aantonen door
a) Het aantal tankkaarten dat de inschrijver op dit ogenblik in beheer heeft, alsook de totaalvolumes brandstoffen die daarop betrekking hebben mee te delen
b) De opgave, in gans België, van het aantal tankstations waar met de tankkaarten de gewenst brandstoffen kunnen getankt worden
c) Een voorbeeld van de rapporteringsinstrumenten die ter beschikking worden gesteld om het brandstofverbruik op te volgen (een demo is aan te bevelen)

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2147 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!