TMVW servicelijnen
Aankondiging van een gegunde opdracht

PPP CREAT|Facility Services

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
TMVW servicelijnen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Stropstraat 1
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 92425759
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.farys.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=281510

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   ja

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   ISV

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   water

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

PPP CREAT|Facility Services

Referentienummer:   TMVW A- AD-ALL-15-10-60-F03_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De business unit CREAT werkt intussen samen met meer dan 100 partners.
FARYS|TMVW wil de dienstverlening versneld uitbouwen tot een totaalaanbod, met het potentieel alle actoren,
gebonden door de wetgeving overheidsopdrachten, volledig en op maat te ondersteunen bij de uitvoering van
hun kerntaken.
Met dit doel wordt actief op zoek gegaan naar (private) partners die het aanbod van CREAT kunnen verrijken. Met
hen wordt er een structureel Publiek Privaat Partnership (PPP of P³) opgezet.
CREAT ambieert aan de samenwerking invulling te geven in diverse domeinen. Onderhavige opdracht betreft
‘facility services’.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   26.000.000,00

Munt:   EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Inmiddels werkt CREAT samen met meer dan 100 partners.
FARYS|TMVW wil de dienstverlening versneld uitbouwen tot een totaalaanbod, met het potentieel alle actoren,
gebonden door de wetgeving overheidsopdrachten, volledig en op maat te ondersteunen bij de uitvoering van
hun kerntaken.
Met dit doel wordt actief op zoek gegaan naar (private) partners die het aanbod van CREAT kunnen verrijken. Met
hen wordt er een structureel Publiek Privaat Partnership (PPP of P³) opgezet.
CREAT ambieert aan de samenwerking invulling te geven in diverse domeinen. Onderhavige opdracht betreft
‘facility services’.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   Volumekorting  / Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit en zekerheden mbt de opdracht  / Weging:   40

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Nadere inlichtingen m.b.t. de opdracht kunnen verkregen worden via volgend e-mailadres: [email protected]

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   AD-ALL-15-10-60

Perceel nr.:   -

Benaming:   PPP CREAT|Facility

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

01-07-2016

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   4

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
THV APS
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Coupure Links 55
Plaats
Gent
NUTS-code
BE234
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadres
https://www.arch-teco-ap.eu/
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Cordeel Zetel Temse nv
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Eurolaan 7
Plaats
Temse
NUTS-code
BE236
Postcode
9140
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadres
http://www.cordeel.eu/nl/vestiging/cordeel-zetel-temse-nv
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
TPF Utilities nv
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Rue de l'Expansion 3
Plaats
Flémalle
NUTS-code
BE332
Postcode
4400
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadres
http://www.tpf.eu/fr/companies/tpf-utilities
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   26.000.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

Nadere inlichtingen m.b.t. de opdracht kunnen verkregen worden via volgend e-mailadres: [email protected]

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 22349611
E-mail
-
Fax
+32 22349499
Internetadres
http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   15 dagen voor de procedure van schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid en 60 dagen voor het annulatieberoep, te rekenen vanaf de betekening van de beslissing.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 22349611
E-mail
-
Fax
+32 22349499
Internetadres
http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

01-08-2017

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-