Aankondiging van een gegunde opdracht

Raamovereenkomst voor de leasing van hybride personenwagens (benzine-elektrische motor) en personenwagens op CNG en flexibele mobiliteit

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
VERA Autonoom Provinciebedrijf
Nationaal identificatienummer
0267.390.891_23042
Postadres
Vaartdijk 3/001
Plaats
Wijgmaal
Postcode
3018
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Ludo Deckers
Telefoon
-
E-mail
bestek-leasing@vera.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.vera.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=326843

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Raamovereenkomst voor de leasing van hybride personenwagens (benzine-elektrische motor) en personenwagens op CNG en flexibele mobiliteit

Referentienummer:   VERA Autonoom Provinciebedrijf-VERA_2018_004-F03_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   66114000 - Financiële leasing

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

Raamovereenkomst voor de leasing van hybride personenwagens (benzine-elektrische motor) en personenwagens op CNG en flexibele mobiliteit

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

Munt:   -


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

Perceel 1: Leasing wagens

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   66114000 - Financiële leasing

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE242 - Arr. Leuven

Voornaamste plaats van uitvoering:   Vaartdijk 3/001 3018 Leuven-Wijgmaal

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De Aanbestedende Overheid wenst voor Perceel 1 één leverancier (leasemaatschappij) te selecteren voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor de operationele leasing van personenwagens die, naast de levering ervan, ook het onderhoud en herstellingen, banden, verzekeringen, vervangwagen, pechbijstand enz. omvat net als het vlootbeheer met ondersteuning naar facturatie, rapportering en dienstverlening naar zowel de Aanbestedende Overheid als de uiteindelijke gebruiker van de personenwagens. Een aantal personenwagens zullen ingezet worden als poolwagens, andere daarentegen zullen bedrijfswagens zijn.
Merk op dat het aspect tankkaarten geen deel uitmaakt van deze opdracht.
De raamovereenkomst heeft een looptijd van 4 jaar waarbinnen bestellingen voor personenwagens kunnen geplaatst worden. De looptijd van de individuele contracten voor de personenwagens is afhankelijk van de bestemming van de personenwagen en wordt vermeld bij de bestelling ervan onder de raamovereenkomst. Hierdoor zal de dienstverlening door de leasingmaatschappij pas aflopen op een tijdstip dat bepaald wordt door de individuele leasecontracten van de personenwagens na de eindtermijn van de raamovereenkomst.
Type personenwagens :
- Poolwagens : Vermoedelijke hoeveelheid : 10
- Bedrijfspersonenwagens :
o Cat 1 Directie : Vermoedelijke hoeveelheid : 2
o Cat 2 Teamleiders: Vermoedelijke hoeveelheid: 5

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

Perceel 2: Flexibele mobiliteit

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   63000000 - Ondersteunende en aanvullende vervoersdiensten; reisbureaudiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE242 - Arr. Leuven

Voornaamste plaats van uitvoering:   Vaartdijk 3/001 3018 Leuven-Wijgmaal

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De Aanbestedende Overheid wenst voor Perceel 2 één leverancier te selecteren voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het aanbieden op maat van een flexibele mobiliteitsoplossing voor personeelsleden. De oplossing dient erin te bestaan dat een personeelslid flexibel zijn vervoersmiddel kan kiezen op het moment dat hij/zij het nodig heeft. Het personeelslid moet, al naargelang de noden, kunnen kiezen tussen openbaar vervoer, fiets (al dan niet elektrisch), auto … . Het uitgangspunt dient te zijn dat een personeelslid zich zo ecologisch mogelijk en zo efficiënt mogelijk kan verplaatsen.
De raamovereenkomst heeft een looptijd van 4 jaar waarbinnen bestellingen voor de formule “flexibele mobiliteit” kunnen geplaatst worden. De looptijd van de individuele contracten voor de flexibele mobiliteit is één jaar. Hierdoor zal de dienstverlening door de leverancier pas aflopen op een tijdstip dat bepaald wordt door de individuele contracten na de eindtermijn van de raamovereenkomst.
Vermoedelijke hoeveelheid : 10

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   ja

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   -

Perceel nr.:   -

Benaming:   -

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   0

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   -

Perceel nr.:   -

Benaming:   -

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   0

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
VERA Autonoom Provinciebedrijf
Postadres
Vaartdijk 3/001
Plaats
Wijgmaal
Postcode
3018
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
VERA Autonoom Provinciebedrijf
Postadres
Vaartdijk 3/001
Plaats
Wijgmaal
Postcode
3018
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

27-11-2018

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1288 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!