VITO
Aankondiging van een gegunde opdracht

Levering en installatie van een Production Riser

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
VITO
Nationaal identificatienummer
0244195916
Postadres
Boeretang 200
Plaats
MOL
Postcode
2400
NUTS-code
BE213 - Arr. Turnhout
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Liesbet Timmermans
Telefoon
+32 14335179
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.vito.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   Technologisch Onderzoek

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Levering en installatie van een Production Riser

Referentienummer:   VITO-PRODRIS

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   44161000 - Pijpleidingen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

Levering en installatie van een “Production Riser Piping and Connectors”, volgens het lastenboek toegevoegd in Bijlage D.
Het is de bedoeling dat deze production riser de verbinding maakt tussen de ESP (Electric Submersible Pump), die geplaatst wordt in de boorput op een diepte van ongeveer 900m en de wellhead
De opdracht is opgedeeld in de volgende twee percelen:
• Perceel 1: Aanlevering van buismateriaal, conform de technische specificaties;
• Perceel 2: Installatie van de production riser, conform de technische specificaties.
Het is toegestaan een offerte in te dienen voor perceel 1 of voor perceel 2 of voor beide percelen samen.
Voor Perceel 1 is het toegestaan varianten in te dienen. Er kan een offerte ingediend worden voor de 6 mogelijke buismaterialen
Voor Perceel 2 is het vereist varianten aan te bieden. Er dient een offerte ingediend te worden voor de 6 mogelijke installaties.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

Munt:   -


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

Aanlevering van buismateriaal

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   44161000 - Pijpleidingen

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE213 - Arr. Turnhout

Voornaamste plaats van uitvoering:   VITO Terrein SOV (Balmatt), Lichtstraat 20 te 2400 MOL

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Het betreft de aanlevering van het buismaterieel, volgens de specificaties vermeld in het lastenboek.
De inschrijver dient minstens één van de drie voorgestelde buismaterialen (A/B/C) in één van de 2 voorgestelde cases (C1/C2) aan te bieden

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium - Naam:   Technische en logistieke waarde  / Weging:   30

Kostencriterium - Naam:   Totale kostprijs  / Weging:   70

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   ja

Beschrijving van opties:   Vereiste opties (Zie bestek)

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

Installatie van de production riser

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   44161000 - Pijpleidingen

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE213 - Arr. Turnhout

Voornaamste plaats van uitvoering:   VITO Terrein SOV (Balmatt), Lichtstraat 20 te 2400 MOL

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Installatie van de production Riser.
De ondernemer moet in staat zijn een prijs op te geven voor installatie van elke mogelijke aangeboden production riser.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium - Naam:   Plan van aanpak en uitvoeringstermijn  / Weging:   30

Kostencriterium - Naam:   Totale kostprijs  / Weging:   70

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2018/S 074-163795

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   VITO-PRODRIS

Perceel nr.:   1

Benaming:   Aanlevering van buismateriaal

Een opdracht/perceel wordt gegund:   neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen:   ja

Andere redenen (stopzetting van de procedure):   neen

Referentie van de aankondiging:   -


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   VITO-PRODRIS

Perceel nr.:   2

Benaming:   Installatie van de production riser

Een opdracht/perceel wordt gegund:   neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen:   ja

Andere redenen (stopzetting van de procedure):   neen

Referentie van de aankondiging:   -


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   VITO-PRODRIS

Perceel nr.:   1

Benaming:   Aanlevering van buismateriaal - BC1

Een opdracht/perceel wordt gegund:   neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen:   ja

Andere redenen (stopzetting van de procedure):   neen

Referentie van de aankondiging:   -


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   VITO-PRODRIS

Perceel nr.:   1

Benaming:   Aanlevering van buismateriaal-CC1

Een opdracht/perceel wordt gegund:   neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen:   ja

Andere redenen (stopzetting van de procedure):   neen

Referentie van de aankondiging:   -


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   VITO-PRODRIS

Perceel nr.:   1

Benaming:   Aanlevering van buismateriaal - AC2

Een opdracht/perceel wordt gegund:   neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen:   ja

Andere redenen (stopzetting van de procedure):   neen

Referentie van de aankondiging:   -


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   VITO-PRODRIS

Perceel nr.:   1

Benaming:   Aanlevering van buismateriaal - BC2

Een opdracht/perceel wordt gegund:   neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen:   ja

Andere redenen (stopzetting van de procedure):   neen

Referentie van de aankondiging:   -


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   VITO-PRODRIS

Perceel nr.:   1

Benaming:   Aanlevering van buismateriaal - CC2

Een opdracht/perceel wordt gegund:   neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen:   ja

Andere redenen (stopzetting van de procedure):   neen

Referentie van de aankondiging:   -


Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
-
Plaats
nvt
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

12-06-2018

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-