Europees Parlement, Directorate-General for Communication, Directorate for Relations with the Citizens, House of European History
Aankondiging van een opdracht

Ontwerp, productie, installatie, onderhoud en afbraak van de tijdelijke tentoonstelling „Rusteloze jeugd: 70 jaar opgroeien in Europa”.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Europees Parlement, Directorate-General for Communication, Directorate for Relations with the Citizens, House of European History
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Wiertzstraat 60
Plaats
Brussel
Postcode
1047
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mr R. Evers — PHS00A77
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2838

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

het hierboven vermelde adres

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Ontwerp, productie, installatie, onderhoud en afbraak van de tijdelijke tentoonstelling „Rusteloze jeugd: 70 jaar opgroeien in Europa”.

Referentienummer:   COMM/DG/AWD/2017/772.

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   92521100 - Diensten voor museumexposities

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Het Europees Parlement heeft beslist deze uitnodiging tot inschrijving uit te schrijven voor het ontwerp, de productie, de installatie, het onderhoud en de afbraak van de tijdelijke tentoonstelling „Rusteloze jeugd: 70 jaar opgroeien in Europa” in het Huis van de Europese geschiedenis in Brussel.

II.1.5) Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw:   1.100.000,00

Munt:   EUR

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   79930000 - Gespecialiseerd ontwerpen

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Voornaamste plaats van uitvoering:   kantoren van de contractant en Brussel — Huis van de Europese geschiedenis.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De uitnodiging tot inschrijving beoogt het opzetten van een opdracht voor werken voor het ontwerp, de productie, de installatie, het onderhoud en de afbraak van de tijdelijke tentoonstelling „Rusteloze jeugd: 70 jaar opgroeien in Europa” in het Huis van de Europese geschiedenis in Brussel. Deze diensten/werkzaamheden omvatten:

1. ontwerp van de tijdelijke tentoonstelling;

2. inrichting van de bestaande ruimten, vervaardiging, levering en installatie van scheidingswanden, meubilair, toonbanken, uitstalkasten en montagebevestigingen voor objecten, met inbegrip van de hantering en installatie van de objecten, grafische kunstwerken en scenografische elementen;

3. levering en installatie van de verlichtingsinstallatie, audiovisuele en multimediahardware en alle andere noodzakelijke technische installaties, met inbegrip van een tentoonstellingscontrolesysteem, rekening houdend met het hergebruik van delen van het bestaande verlichtingssysteem („Medialon”) en roosters die zijn vastgemaakt aan het plafond;

4. ontwikkeling en tenuitvoerlegging van alle audiovisuele en multimediasoftware;

5. onderhoud van de tijdelijke tentoonstelling zodat de systemen goed werken en zo min mogelijk defect zijn, met inbegrip van occasionele verandering van objecten in toonbanken;

6. afbreken, sorteren en verwijderen van de tijdelijke tentoonstelling;

7. onderzoek naar inhoud, beeld, film en muziek en aankoop, met inbegrip van noodzakelijke rechten, voor tentoonstelling, online- en gedrukt gebruik;

8. plaatsing van een palissade.

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   29

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

de inschrijver moet minstens aan een van de volgende voorwaarden voldoen:

a) ingeschreven zijn in een relevant beroeps- of handelsregister, met uitzondering van internationale organisaties;

b) (voor diensten) beschikken over een specifieke machtiging waaruit blijkt dat hij is gemachtigd om de opdracht uit te voeren in zijn land van vestiging, of lid zijn van een specifieke beroepsorganisatie.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

inschrijvers moeten beschikken over een gepaste verzekering tegen beroepsrisico's, in het bijzonder tegen risico's en schade met betrekking tot de uitvoering van de opdracht zoals vereist door de relevante wetgeving.

Inschrijvers moeten voor de laatste 3 volledige boekjaren een gemiddelde minimumomzet aantonen van 1 000 000 EUR op het gebied dat valt onder de opdracht.

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

minstens 8 jaar ervaring in het ontwerp van tentoonstellingen van vergelijkbare aard en complexiteit als die beschreven in deze aanbestedingsprocedure.

Ontwerp van minstens 4 tentoonstellingen waarvan:

— minstens 2 van minimaal 500 m2,

— minstens 2 met een totale productiewaarde van minstens 750 000 EUR,

— minstens 3 die verband houden met museumobjecten,

— minstens 1 met een innovatief gebruik van cultuur (film, muziek, mode, kunst, televisie) in de context van een museumvertelling,

— minstens 2 moeten zijn voltooid en moeten minstens het niveau van eindoplevering hebben behaald. Deze projecten mogen niet langer dan 5 jaar geleden zijn voltooid.

Minstens 8 jaar ervaring in de technische ontwikkeling, de productie en de installatie van tentoonstellingen van vergelijkbare aard en complexiteit als deze aanbestedingsprocedure.

Productie en installatie van minstens 3 tijdens de laatste 8 jaar voltooide tentoonstellingen:

— met een tentoonstellingsruimte van minstens 500 m2,

— met een waarde van minstens 750 000 EUR,

— waarvoor het projectbeheer is uitgevoerd,

— waarvoor audiovisuele software (video, multimedia, interactief) is ontwikkeld,

— waarvan minstens 2 tentoonstellingen waarvoor toonbanken en meubilair van museumbewaringskwaliteit zijn geproduceerd,

— waarvoor de integratie en installatie van de museumuitrusting (met inbegrip van licht, audiovisuele instrumenten, multimedia, museummeubilair, enz.) is uitgevoerd.

Senior ontwerper:

— met geschikte kwalificaties,

— met minstens 10 jaar relevante ervaring,

— met de bekwaamheid om in het Engels te werken.

Projectmanager:

— geschikte kwalificaties,

— met minstens 10 jaar relevante ervaring op dit gebied met minstens 3 aangetoonde tentoonstellingsprojecten die qua omvang en aard vergelijkbaar zijn met die beschreven in deze aanbestedingsprocedure in de laatste 8 jaar,

— met de bekwaamheid om in het Engels te werken.

Interpretatieplanner:

— met geschikte kwalificaties,

— met minstens 5 jaar relevante ervaring,

— met de bekwaamheid om in het Engels te werken.

Directeur audiovisuele software/media:

— met geschikte kwalificaties,

— met minstens 10 jaar relevante ervaring in audiovisuele en multimediaproductie, met inbegrip van script schrijven, filmen, editen,

— met de bekwaamheid om in het Engels te werken.

Deskundige inzake grafische kunst:

— met geschikte kwalificaties,

— met minstens 5 jaar relevante ervaring in grafisch ontwerp,

— met de bekwaamheid om in het Engels te werken.

Coördinator/beheerder van werken:

— met geschikte kwalificaties,

— 10 jaar relevante ervaring op dit gebied met minstens 3 aangetoonde tentoonstellingsprojecten die qua omvang en complexiteit vergelijkbaar zijn met die beschreven in deze aanbestedingsprocedure in de laatste 8 jaar,

— met de bekwaamheid om in het Engels te werken.

Deskundige inzake montagebevestigingen voor tentoonstellingen:

— met geschikte kwalificaties,

— met minstens 10 jaar relevante ervaring in ontwikkeling van montagebevestigingen,

— met de bekwaamheid om in het Engels te werken.

Kunstbeheerder:

— met geschikte kwalificaties,

— met minstens 6 jaar relevante ervaring in kunstbeheer op het gebied dat relevant is voor de opdracht,

— met de bekwaamheid om in het Engels te werken.

Deskundige inzake audiovisuele hardware:

— met geschikte kwalificaties,

— met minstens 10 jaar relevante ervaring in integratie van uitrusting in tentoonstellingen,

— met de bekwaamheid om in het Engels te werken.

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

Zie ontwerpovereenkomst.

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   ja

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   14-09-2017

Plaatselijke tijd:   17:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   6

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   21-09-2017

Plaatselijke tijd:   10:00

Plaats:   zie voorwaarden.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   zie voorwaarden.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

Op 30.8.2017 vindt een optioneel bezoek plaats aan de kantoren. Zie voorwaarden voor meer details.

Het Europees Parlement behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande publicatie van een aankondiging van opdracht, overeenkomstig artikel 134, lid 1, onder e), van de Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012 van de Commissie van 29.10.2012 houdende uitvoeringsvoorschriften voor Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, zoals laatst gewijzigd bij Gedelegeerde Verordening (EU) van de Commissie 2015/2462 van 30.10.2015.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres
-
Plaats
Luxembourg
Postcode
2925
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
+352 4303-2600
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   gelieve contact op te nemen met de instantie die verantwoordelijk is voor beroep voor meer informatie over de termijn(en) voor het instellen van beroep.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres
-
Plaats
Luxembourg
Postcode
2925
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
+352 4303-2600
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

02-08-2017