Evropský parlament, Directorate-General for Communication, Directorate for Relations with the Citizens, House of European History
Aankondiging van een opdracht

Návrh, výroba, instalace, údržba a demontáž dočasné expozice: „Neklidné mládí: 70 let dospívání v Evropě“.

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1) Název a adresa

Úřední název
Evropský parlament, Directorate-General for Communication, Directorate for Relations with the Citizens, House of European History
Národní identifikační číslo
-
Poštovní adresa
rue Wiertz 60
Obec
Brussels
PSČ
1047
Kód NUTS
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Země
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktní osoba
Mr R. Evers – PHS00A77
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetové adresy

Hlavní adresa:   http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

Adresa profilu zadavatele:   -

I.2) Společné zadávání veřejných zakázek

Zakázka zahrnuje společné zadávání zakázek:   ne

V případě společného zadávání zakázek, které zahrnuje více zemí – provádí se dle národních pravidel:   -

Zakázku zadává centrální zadavatel:   ne

I.3) Komunikace

Další informace lze získat

na výše uvedené adrese

Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2838

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány

na výše uvedené adrese

elektronicky prostřednictvím:   -

Elektronická komunikace vyžaduje použití nástrojů a zařízení, které nejsou obecně k dispozici. Neomezený a plný přímý přístup k těmto nástrojům a zařízením je možný bezplatně na: -

I.4) Druh veřejného zadavatele

Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace

I.5) Hlavní předmět činnosti

Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1) Rozsah veřejné zakázky

II.1.1) Název

Návrh, výroba, instalace, údržba a demontáž dočasné expozice: „Neklidné mládí: 70 let dospívání v Evropě“.

Spisové číslo:   COMM/DG/AWD/2017/772.

II.1.2) Hlavní kód CPV

Hlavní kód CPV:   92521100 - Výstavy v muzeích

Doplňkový kód CPV:   -

II.1.3) Druh zakázky

Práce

II.1.4) Stručný popis

Evropský parlament se rozhodl vydat tuto výzvu k účasti v nabídkovém řízení na návrh, výrobu, instalaci, údržbu a demontáž dočasné expozice: „Neklidné mládí: 70 let dospívání v Evropě" v Domě evropských dějin v Bruselu.

II.1.5) Předpokládaná celková hodnota

Hodnota bez DPH:   1.100.000,00

Měna:   EUR

II.1.6) Informace o částech zakázky

Zakázka je rozdělena na části:   ne

II.2) Popis

II.2.1) Název

-

Část zakázky č.:   -

II.2.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

Hlavní kód CPV:   79930000 - Speciální návrhářské služby

Doplňkový kód CPV:   -

II.2.3) Místo plnění

Kód NUTS:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Hlavní místo dodání nebo plnění:   Prostory poskytovatele služeb a Brusel – Dům evropských dějin.

II.2.4) Popis zakázky

Cílem této výzvy k účasti v nabídkovém řízení je uzavření smlouvy o dílo týkající se návrhu, výroby, instalace, údržby a demontáže dočasné expozice s názvem: „Neklidné mládí: 70 let dospívání v Evropě" v Domě evropských dějin v Bruselu. Tyto služby/práce zahrnují:

1. návrh dočasné expozice;

2. vybavení stávajících prostor, výroba, dodání a instalace dělících stěn, nábytku, vitrín, výstavních soklů a připevňovacích podpěr objektů včetně manipulace a instalace objektů, grafiky a scénografických prvků;

3. dodání a instalace osvětlovacích zařízení, audiovizuálního a multimediálního hardwaru a dalších nezbytných technických zařízení, včetně kontrolního systému výstavy, s přihlédnutím k možnosti opětovnému použití částí stávajícího osvětlovacího systému („Medialon“) a mříží připevněných ke stropu;

4. vypracování a provedení veškerého audiovizuálního a multimediálního softwaru;

5. údržba dočasné expozice na dobré provozní úrovni, a také minimalizace odstávky včetně příležitostných výměn objektů ve vitrínách;

6. demontáž, třídění a likvidace dočasné expozice;

7. obsah, obraz, stopáž a rešerže a pořízení hudby, včetně potřebných práv, pro výstavní, on-line a tiskové využití;

8. umístění palisády.

II.2.5) Hodnotící kritéria

Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci

II.2.6) Předpokládaná hodnota

-

II.2.7) Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému

Doba trvání v měsících:   29

Tuto zakázku lze obnovit:   ne

Uveďte popis obnovení:   -

II.2.9) Informace o omezeních počtu zájemců, kteří budou vyzvány k účasti v nabídkovém řízení

Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců:   -

II.2.10) Informace o variantách

Budou přijímány varianty:   ne

II.2.11) Informace o opcích

Opce:   ne

Uveďte popis opcí:   -

II.2.12) Informace o elektronických katalozích

Nabídky musí být podány ve formě elektronických katalogů nebo musí zahrnovat elektronický katalog:   ne

II.2.13) Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie:   ne

II.2.14) Další informace

-

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1) Podmínky účasti

III.1.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících

Seznam a stručný popis kritérií výběru:

Uchazeč musí splnit alespoň 1 z následujících podmínek:

a) musí být zapsán v příslušném živnostenském nebo obchodním rejstříku, s výjimkou mezinárodních organizací;

b) (pro služby) je držitelem zvláštního oprávnění prokazujícího, že je oprávněn k provedení zakázky v zemi ustanovení jeho společnosti nebo je členem konkrétní profesní organizace.

III.1.2) Ekonomická a finanční situace

Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci:   ne

Seznam a stručný popis kritérií výběru:

-

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

Uchazeči musí mít uzavřeno odpovídající pojištění hmotné odpovědnosti, a to zejména ve vztahu k rizikům a škodám souvisejícím s plněním této zakázky, které ukládá příslušná právní úprava.

Uchazeči musí prokázat minimální průměrný obrat ve výši 1 000 000 EUR za poslední 3 finanční roky, za které byly účty uzavřeny, v oblasti vztahující se k této zakázce.

III.1.3) Technická a odborná způsobilost

Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci:   ne

Seznam a stručný popis kritérií výběru:

-

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

Alespoň 8 let praxe v oblasti návrhu výstav podobné povahy a složitosti, jako je ta popsaná v tomto nabídkovém řízení.

Projektování nejméně 4 výstav, z toho:

— alespoň 2 o výměře minimálně 500 m2,

— alespoň 2 o celkové výrobní hodnotě alespoň 750 000 EUR,

— nejméně 3 se týkaly muzeálních objektů,

— alespoň 1 s inovativním využitím kultury (filmu, hudby, módy, umění, televize) v kontextu muzejního příběhu,

— alespoň 2 musí být dokončeny a měly by dosáhnout alespoň úrovně konečného převzetí. Tyto projekty by neměly být dokončeny dříve než před 5 lety.

Alespoň 8 let praxe v oblasti technického rozvoje, výroby a instalace výstav podobné povahy a složitosti jako v případě tohoto nabídkového řízení.

Výroba a instalace v případě alespoň 3 výstav dokončených během posledních 8 let:

— alespoň 500 m2 výstavních prostor,

— o hodnotě alespoň 750 000 EUR,

— u kterých se zajišťovalo řízení projektu,

— pro které byl vytvořen AV software (video, multimediální, interaktivní prvky),

— alespoň 2 výstavy, pro které byly vyrobeny konzervační výstavní vitríny a nábytek,

— pro které byla realizována integrace a instalace muzejního vybavení (vč. osvětlení, AV, multimédií, muzejního nábytku atd.).

Starší návrhář:

— s příslušnou kvalifikací,

— s alespoň 10 lety příslušné praxe,

— disponuje způsobilostí pracovat v angličtině.

Projektový manažer:

— vhodná kvalifikace,

— s alespoň 10 lety příslušné praxe v této oblasti, s alespoň 3 prokazatelnými výstavními projekty o velikosti a složitosti podobným těm popsaným v tomto nabídkovém řízení za posledních 8 let,

— disponuje způsobilostí pracovat v angličtině.

Plánovač interpretací:

— s příslušnou kvalifikací,

— s alespoň 5 lety příslušné praxe,

— disponuje způsobilostí pracovat v angličtině.

Ředitel audiovizuálního softwaru/médii:

— s příslušnou kvalifikací,

— s alespoň 10 lety příslušné praxe v oblasti audiovizuální a multimediální výroby, včetně psaní scénářů, filmování, editace,

— disponuje způsobilostí pracovat v angličtině.

Odborník na grafiku:

— s příslušnou kvalifikací,

— s alespoň 5 lety příslušné praxe v oblasti grafického návrhu,

— disponuje způsobilostí pracovat v angličtině.

Koordinátor/vedoucí prací:

— s příslušnou kvalifikací,

— s alespoň 10 lety příslušné praxe v této oblasti, s alespoň 3 prokazatelnými výstavními projekty o velikosti a složitosti podobným těm popsaným v tomto nabídkovém řízení za posledních 8 let,

— disponuje způsobilostí pracovat v angličtině.

Podpůrný odborník na instalaci výstav:

— s příslušnou kvalifikací,

— s alespoň 10 lety příslušné praxe ve vývoji montážních podpěr,

— disponuje způsobilostí pracovat v angličtině.

Manipulant s uměleckými objekty:

— s příslušnou kvalifikací,

— s alespoň 6 lety příslušné praxe v oblasti manipulace s uměleckými objekty v oblasti odpovídající této zakázce,

— disponuje způsobilostí pracovat v angličtině.

Odborník v oblasti audiovizuálního hardwaru:

— s příslušnou kvalifikací,

— s alespoň 10 lety příslušné praxe v oblasti integrace vybavení do výstavy,

— disponuje způsobilostí pracovat v angličtině.

III.1.5 Informace o vyhrazených zakázkách

Tato zakázka je vyhrazena chráněným dílnám a hospodářským subjektům zaměřeným na sociální a profesní integraci postižených nebo znevýhodněných osob.:   ne

Plnění této zakázky je vyhrazeno v rámci programů chráněných zaměstnání:   ne

III.2) Podmínky vztahující se k zakázce

III.2.1) Informace o vyhrazení určité profesi

Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi:   -

Uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:   -

III.2.2) Podmínky realizace zakázky

Viz návrh smlouvy.

III.2.2) Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.:   ano

Oddíl IV: Řízení

IV.1) Popis

IV.1.1) Druh řízení

Otevřené řízení

IV.1.3) Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy:   ne

V případě rámcových smluv – odůvodnění překročení čtyřleté doby trvání:   -

Toto výběrové řízení spočívá ve zřízení dynamického nákupního systému:   ne

Dynamický nákupní systém může být použit dalšími zadavateli:   ne

IV.1.4) Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu

Použití vícekolového řízení za účelem postupného snižování počtu řešení, o kterých se bude diskutovat, nebo o kterých se bude jednat:   ne

IV.1.5) Informace o jednání

Veřejný zadavatel si vyhrazuje právo zadat zakázku na základě předběžných nabídek bez jednání:   ne

IV.1.6) Informace o elektronické aukci

Bude použita elektronická aukce:   ne

Uveďte další informace o elektronické aukci:   -

IV.1.8) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách:   ne

IV.2) Administrativní informace

IV.2.1) Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení

Číslo oznámení v Úř. věst. řady S:   -

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum:   14-09-2017

Místní čas:   17:00

IV.2.3) Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům

-

IV.2.4) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán

Doba trvání v měsících:   6

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum:   21-09-2017

Místní čas:   10:00

Místo:   Viz podmínky.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:   Viz podmínky.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1) Informace o opakování zakázek

Jde o opakovanou zakázku:   ne

Uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:   -

VI.2) Informace o elektronických pracovních postupech

Budou používány elektronické objednávky:   ne

Budou přijímány elektronické faktury :   ne

Bude použita elektronická platba:   ne

VI.3) Další informace

Bude se konat nepovinná návštěva prostor dne 30.8.2017. Další podrobnosti viz podmínky.

Evropský parlament si vyhrazuje právo použít jednací řízení bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce podle čl. 134 odst. 1 písm. e) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29.10.2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie, ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2462 ze dne 30.10.2015.

VI.4) Přezkumná řízení

VI.4.1) Orgán příslušný k přezkumu

Úřední název
Tribunál Soudního dvora Evropské unie
Poštovní adresa
-
Obec
Luxembourg
PSČ
2925
Země
LUXEMBOURG
Tel.
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
+352 4303-2600
Internetová adresa
-

VI.4.2) Subjekt odpovědný za mediační řízení

Úřední název
-
Poštovní adresa
-
Obec
-
PSČ
-
Země
-
Tel.
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-

VI.4.3) Přezkumné řízení

Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:   Ohledně lhůt(y) pro podání odvolání kontaktujte prosím instituci odpovědnou za odvolání:

VI.4.4) Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřední název
Tribunál Soudního dvora Evropské unie
Poštovní adresa
-
Obec
Luxembourg
PSČ
2925
Země
LUXEMBOURG
Tel.
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
+352 4303-2600
Internetová adresa
-

VI.4.5) Datum odeslání tohoto oznámení

02-08-2017