Rectificatie

Aankoop en installatie van audiovisueel- en IT-materiaal

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Het Huis van de Solidariteit vzw
Nationaal identificatienummer
0410.188.650_29609
Postadres
Sint-Jansstraat 32-38
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Ewoud Hacke
Telefoon
+32 25151898
E-mail
aankopen@socmut.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.socmut.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=337972

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aankoop en installatie van audiovisueel- en IT-materiaal

Referentienummer: MDS-2018-047-HVS-OO-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 30230000 - Computerapparatuur

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De aankoop en installatie van AV- en IT-materiaal voor het inrichten van verschillende lokalen/vergaderzalen en het auditorium

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

20-05-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-510552

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 072-169754

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 09-04-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

PPT infosessie + Vraag en Antwoord Infosessie + Erratum bestek

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1876 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!