Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Oproep tot kandidaatstelling - Aankoop elektrische energie op midden- en laagspanning t.b.v. het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen voor de periode 2017-2019

Aankoop elektrische energie op midden- en laagspanning t.b.v. het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen voor de periode 2017-2019

Publicatiedatum
09-06-2015
Deadline
13-07-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
09300000 - Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
Postadres
Hofstraat 17, 2000 Antwerpen, BE

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De kandidaat mag zich niet bevinden in één van de situaties van artikel 66 van het KB van 16 juli 2012.
De indiening van de aanvraag tot deelneming geldt als impliciete verklaring op erewoord dat hij zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in §§1 en 2 van art. 66 van het KB van 16 juli 2012.
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de gegevens die deze impliciete verklaring ondersteunen, te verifiëren. Voor zover ze daartoe over de mogelijkheid beschikt, zal ze, conform artikel 65, §1 van hetzelfde KB, via elektronische middelen bij de gegevensbeheerders inlichtingen en documenten opvragen om de persoonlijke toestand van de kandidaat te onderzoeken. Indien deze mogelijkheid niet bestaat, kan de aanbestedende overheid in elk stadium van de procedure verzoeken om de nodige bewijsstukken voor te leggen.

Economische en financiële draagkracht

De kandidaat toont zijn financiële en economische bekwaamheid aan door het bezorgen van de vergunning van de VREG voor de levering van elektriciteit binnen het Vlaams Gewest, dat tevens vereist is voor het uitvoeren van de opdracht.

Vakbekwaamheid

De kandidaat dient een lijst te bezorgen met minimaal 3 referenties van gelijkaardige opdrachten gedurende de laatste 3 jaar met een beschrijving van de uitgevoerde leveringen en met vermelding van datum, locatie, opdrachtgever, contactpersoon met telefoonnummer.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!