Európsky parlament, Directorate-General for Communication, Directorate for Relations with the Citizens, House of European History
Aankondiging van een opdracht

Návrh, výroba, inštalácia, údržba a demontáž v súvislosti s dočasnou výstavou „Nepokojná mládež: 70 rokov dospievania v Európe“.

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1) Názov a adresy

Úradný názov
Európsky parlament, Directorate-General for Communication, Directorate for Relations with the Citizens, House of European History
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
-
Poštová adresa
rue Wiertz 60
Mesto/obec
Brussels
PSČ
1047
Kód NUTS
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Štát
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktná osoba
Mr R. Evers — PHS00A77
Telefón
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetová adresa (internetové adresy)

Hlavná adresa:   http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

Adresa stránky profilu kupujúceho:   -

I.2) Spoločné verejné obstarávanie

Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie:   nie

V prípade spoločného verejného obstarávania zahŕňajúceho rôzne krajiny – platné vnútroštátne právne predpisy v oblasti verejného obstarávania:   -

Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán:   nie

I.3) Komunikácia

Ďalšie informácie možno získať na

vyššie uvedenej adrese

Prístup k súťažným dokumentom je obmedzený. Ďalšie informácie môžete získať na:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2838

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť

vyššie uvedenej adrese

elektronicky prostredníctvom:   -

Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii. Neobmedzený a plný priamy prístup k týmto nástrojom a zariadeniam je možný bezplatne na: -

I.4) Druh verejného obstarávateľa

Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia

I.5) Hlavná činnosť

Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1) Rozsah obstarávania

II.1.1) Názov

Návrh, výroba, inštalácia, údržba a demontáž v súvislosti s dočasnou výstavou „Nepokojná mládež: 70 rokov dospievania v Európe“.

Referenčné číslo:   COMM/DG/AWD/2017/772.

II.1.2) Hlavný kód CPV

Hlavný kód CPV:   92521100 - Muzeálne výstavy

Doplnkový kód CPV:   -

II.1.3) Druh zákazky

Práce

II.1.4) Stručný opis

Európsky parlament rozhodol o vypísaní výzvy na súťaž na návrh, výrobu, inštaláciu, údržbu a demontáž dočasnej výstavy „Nepokojná mládež: 70 rokov dospievania v Európe“ v Dome európskej histórie v Bruseli.

II.1.5) Celková odhadovaná hodnota

Hodnota bez DPH:   1.100.000,00

Mena:   EUR

II.1.6) Informácie o častiach

Táto zákazka sa delí na časti:   nie

II.2) Opis

II.2.1) Názov

-

Časť č.:   -

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

Hlavný kód CPV:   79930000 - Služby špecializovaných návrhárov (dizajnérov)

Doplnkový kód CPV:   -

II.2.3) Miesto vykonania

Kód NUTS:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Hlavné miesto dodania alebo plnenia:   priestory dodávateľov a Brusel – Dom európskej histórie.

II.2.4) Opis obstarávania

Cieľom výzvy na súťaž je uzavrieť zmluvu o obstarávaní prác na návrh, výrobu, montáž, údržbu a demontáž dočasnej výstavy „Nepokojná mládež: 70 rokov dospievania v Európe“ v Dome európskej histórie v Bruseli. Tieto služby/práce zahŕňajú:

1. návrh dočasnej výstavy;

2. vybavenie existujúcich priestorov, výrobu, dodanie a montáž deliacich priečok, nábytku, vitrín, podstavcov pre exponáty a upevňovacích podpier pre predmety vrátane manipulácie s predmetmi a ich inštalácie, grafiky a scénografických prvkov;

3. v prípade potreby dodávku a inštaláciu osvetlenia, audiovizuálneho a multimediálneho hardvéru a všetkých iných potrebných technických zariadení vrátane systému kontroly výstavy so zohľadnením opätovného využitia prvkov existujúceho systém osvetlenia („Medialon“) a vedení pripevnených na strop;

4. vývoj a implementáciu všetkých audiovizuálnych a multimediálnych softvérov;

5. údržbu dočasnej výstavy na dobrej prevádzkovej úrovni a následné minimalizovanie prestojov vrátane občasnej výmeny predmetov vo vitrínach;

6. demontáž, roztriedenie a odstránenie dočasnej výstavy;

7. výskum a získanie obsahov, snímok, fotiek vrátane potrebných práv pre výstavu na online a tlačené použitie;

8. umiestnenie palisády.

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch

II.2.6) Odhadovaná hodnota

-

II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému

Trvanie v mesiacoch:   29

Toto obstarávanie môže byť obnovené:   nie

Opis obnovení:   -

II.2.9) Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť

Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:   -

II.2.10) Informácie o variantoch

Budú sa akceptovať varianty:   nie

II.2.11) Informácie o opciách

Opcie:   nie

Opis opcií:   -

II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch

Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg:   nie

II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:   nie

II.2.14) Doplňujúce informácie

-

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1) Podmienky účasti

III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov

Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Od uchádzača sa vyžaduje, aby spĺňal aspoň 1 z nasledujúcich podmienok:

a) musí byť zapísaný v príslušnom živnostenskom alebo obchodnom registri, s výnimkou medzinárodných organizácií;

b) (v prípade služieb) musí byť držiteľom osobitného povolenia, ktoré potvrdzuje, že je oprávnený vykonávať zákazku v krajine jeho sídla, alebo musí byť členom príslušnej odbornej organizácie.

III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie

Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu:   nie

Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

-

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Uchádzači musia mať primerané platné poistenie zodpovednosti pri výkone povolania, najmä proti rizikám a poškodeniu v súvislosti s vykonaním zmluvy, ktoré sa požaduje podľa príslušných právnych predpisov.

Uchádzači musia preukázať minimálny priemerný obrat vo výške 1 000 000 EUR za posledné 3 finančné roky, pre ktoré boli účty uzavreté, v oblasti súvisiacej s touto zákazkou.

III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť

Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu:   nie

Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

-

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Aspoň 8 rokov skúseností s projektovaním výstav podobnej povahy a zložitosti, ako je uvedené v rámci tohto súťažného konania.

Projektovanie aspoň 4 výstav, z ktorých:

— aspoň 2 majú plochu minimálne 500 m2,

— aspoň 2 majú celkovú hodnotu produkcie aspoň 750 000 EUR,

— aspoň 3 sa týkali muzeálnych predmetov,

— aspoň 1 sa týka inovatívneho využitia kultúry (film, hudba, móda, umenie, televízia) v kontexte muzeálneho príbehu,

— aspoň 2 museli byť dokončené a museli dosiahnuť aspoň úroveň konečného prevzatia. Tieto projekty museli byť dokončené najneskôr pred 5 rokmi.

Aspoň 8 rokov skúseností s technickým vývojom, produkciou a inštaláciou výstav podobnej povahy a zložitosti ako toto súťažné konanie.

Produkcia a inštalácia aspoň 3 výstav, ktoré boli dokončené v rámci posledných 8 rokov:

— s výstavnou plochou aspoň 500 m2,

— s hodnotou aspoň 750 000 EUR,

— pre ktoré bolo vykonané riadenie projektu,

— pre ktoré bol vyvinutý audiovizuálny softvér (video, multimédia, interaktívne prvky),

— aspoň 2 výstavy, pre ktoré boli vyrábané konzervačné výstavné vitríny a nábytok,

— pre ktoré sa vykonala integrácia a inštalácia muzeálneho vybavenia (vrátane osvetlenia, audiovizuálnych zariadení, muzeálneho nábytku atď.).

Služobne starší návrhár:

— s príslušnými kvalifikáciami,

— aspoň s 10 rokmi príslušných skúseností,

— so schopnosťou pracovať v angličtine.

Vedúci projektu:

— s príslušnými kvalifikáciami,

— aspoň s 10 rokmi príslušných skúseností v tejto oblasti aspoň a s 3 preukázanými projektmi týkajúcimi sa výstavy s veľkosťou a zložitosťou podobnou tej, ktorá je opísaná v rámci tohto súťažného konania, v posledných 8 rokoch,

— so schopnosťou pracovať v angličtine.

Plánovač v oblasti výkladu:

— s príslušnými kvalifikáciami,

— aspoň s 5 rokmi príslušných skúseností,

— so schopnosťou pracovať v angličtine.

Správca audiovizuálneho softvéru/médií:

— s príslušnými kvalifikáciami,

— aspoň s 10 rokmi príslušných skúseností s produkciou v audiovizuálnej a multimediálnej oblasti vrátane skriptovania, nahrávania filmov, editovania,

— so schopnosťou pracovať v angličtine.

Výtvarný expert:

— s príslušnými kvalifikáciami,

— aspoň s 5 rokmi príslušných skúseností s grafickým dizajnom,

— so schopnosťou pracovať v angličtine.

Koordinátor/vedúci prác:

— s príslušnými kvalifikáciami,

— 10 rokov príslušných skúseností v tejto oblasti a aspoň s 3 preukázanými projektmi týkajúcimi sa výstavy s veľkosťou a zložitosťou podobnou tej, ktorá je opísaná v rámci tohto súťažného konania, v posledných 8 rokoch,

— so schopnosťou pracovať v angličtine.

Podporný odborník na inštaláciu výstavy:

— s príslušnými kvalifikáciami,

— aspoň s 10 rokmi príslušných skúseností s vývojom montážnych podpier,

— so schopnosťou pracovať v angličtine.

Manipulant s umeleckými objektmi:

— s príslušnými kvalifikáciami,

— aspoň so 6 rokmi príslušných skúseností s manipuláciou s objektmi v oblasti súvisiacej s touto zákazkou,

— so schopnosťou pracovať v angličtine.

Odborník na audiovizuálny hardvér:

— s príslušnými kvalifikáciami,

— aspoň s 10 rokmi príslušných skúseností s integráciou zariadení do výstav,

— so schopnosťou pracovať v angličtine.

III.1.5 Informácie o vyhradených zákazkách

Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb:   nie

Uskutočnenie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest:   nie

III.2) Podmienky týkajúce sa zákazky

III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii

Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu:   -

Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie:   -

III.2.2) Podmienky vykonania zákazky

Pozri návrh zmluvy.

III.2.2) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky:   áno

Oddiel IV: Postup

IV.1) Opis

IV.1.1) Druh postupu

Verejná súťaž

IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme

Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody:   nie

V prípade rámcových dohôd – odôvodnenie trvania presahujúceho štyri roky:   -

Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému:   nie

Dynamický nákupný systém môžu využiť ďalší zákazníci:   nie

IV.1.4) Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu

Použitie etapového konania na postupné znižovanie počtu riešení, o ktorých sa bude diskutovať, alebo ponúk, o ktorých sa bude rokovať:   nie

IV.1.5) Informácie o rokovaní

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zadať zákazku na základe prvotných ponúk bez vykonania rokovaní:   nie

IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii

Použije sa elektronická aukcia:   nie

Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:   -

IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)

Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní:   nie

IV.2) Administratívne informácie

IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:   -

IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Dátum:   14-09-2017

Miestny čas:   17:00

IV.2.3) Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom

-

IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Trvanie v mesiacoch:   6

IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk

Dátum:   21-09-2017

Miestny čas:   10:00

Miesto:   Pozri podmienky.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:   Pozri podmienky.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1) Informácie o opakovaní obstarávania

Toto obstarávanie sa bude opakovať:   nie

Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení:   -

VI.2) Informácie o elektronickom riadení práce

Použije sa elektronické objednávanie:   nie

Bude sa akceptovať elektronická fakturácia:   nie

Použijú sa elektronické platby:   nie

VI.3) Doplňujúce informácie

Organizuje sa nepovinná prehliadka miesta 30.8.2017. Ďalšie podrobnosti nájdete v podmienkach.

Európsky parlament si vyhradzuje právo na využitie rokovacieho konania bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v zmysle článku 134 ods. 1 písm. e) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29.10.2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, naposledy zmeneného delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2015/2462 z 30.10.2015.

VI.4) Postupy preskúmania

VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úradný názov
Všeobecný súd Súdneho dvora Európskej únie
Poštová adresa
-
Mesto/obec
Luxembourg
PSČ
2925
Štát
LUXEMBOURG
Telefón
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
+352 4303-2600
Internetová adresa
-

VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu

Úradný názov
-
Poštová adresa
-
Mesto/obec
-
PSČ
-
Štát
-
Telefón
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-

VI.4.3) Postup preskúmania

Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:   Na získanie informácií o konečnom termíne na podávanie odvolaní kontaktujte orgán zodpovedný za odvolania.

VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úradný názov
Všeobecný súd Súdneho dvora Európskej únie
Poštová adresa
-
Mesto/obec
Luxembourg
PSČ
2925
Štát
LUXEMBOURG
Telefón
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
+352 4303-2600
Internetová adresa
-

VI.4.5) Dátum odoslania tohto oznámenia

02-08-2017