Aankondiging van een opdracht

Aardgas

Het betreft een overeenkomst voor de levering van aardgas. De opdracht heeft een looptijd van 3 jaar met de mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging voor 1 jaar.

Publicatiedatum
28-08-2015
Deadline
13-10-2015 om 10:30
Opdrachtcodes (CPV)
09123000 - Aardgas
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Sint-Vincentiusziekenhuis vzw
Postadres
Schutterijstraat 34, 9800 Deinze, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Kim Devolder

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: 320000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen. Dit attest heeft betrekking op het voorlaatste afgelopen kwartaal voor de uiterste indiening van de offertes.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.

Economische en financiële draagkracht

De inschrijver bewijst zijn economische en financiële draagkracht door de omzetcijfers voor te leggen betreffende het voorwerp van de opdracht over de laatste drie boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen.

Eventuele minimumeisen:

Indien de gevraagde bewijsstukken niet worden voorgelegd, wordt de inschrijver niet geselecteerd.

Vakbekwaamheid

De inschrijver bewijst zijn technische bekwaamheid door:
- een document voor te leggen waaruit blijkt dat hij beschikt over een leveringsvergunning (of de publicatie daarvan in het Belgisch Staatsblad) voor het Vlaamse Gewest
- een document voor te leggen waaruit blijkt dat hij een contract heeft ondertekend voor de toegang tot het distributienet
- een expliciete verklaring op erewoord voor te leggen waaruit blijkt dat hij op het ogenblik van het indienen van de offerte nog voldoet aan de voorwaarden van technische capaciteit waarvan sprake in het Energiebesluit van 19 november 2010 (Besluit van de Vlaamse regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid)
- een referentielijst voor te leggen.

Eventuele minimumeisen:

Indien de gevraagde bewijsstukken niet worden voorgelegd, wordt de inschrijver niet geselecteerd. Op de referentielijst moeten minstens 5 ziekenhuizen voorkomen.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!