Aankondiging van een opdracht

Levering van brandstof voor verwarming en aankoop van brandstoffen voor voertuigen in een tankstation, via het gebruik van tankkaarten

A. Voorwerp van deze leveringen:
Levering van brandstof voor verwarming en aankoop van brandstoffen voor voertuigen in een tankstation, via het gebruik van tankkaarten.
B. De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
Perceel 1: Aankoop van diesel in een tankstation via het gebruik van tankkaarten
Geraamd jaarlijks verbruik: 75 000 liter diesel
Perceel 2: Aankoop van benzine in een tankstation via het gebruik van tankkaarten
Geraamd jaarlijks verbruik: 3 000 liter
Perceel 3: Levering van huisbrandolie op afroep
Geraamd jaarlijks verbruik: 22 000 liter huisbrandolie
C. Omschrijving van de opdracht:
1. Algemene informatie
Naast de levering van brandstof voor verwarming behelst de opdracht eveneens de aankoop van brandstoffen in een tankstation, via het gebruik van tankkaarten, voor de voertuigen en de machines, zonder evenwel beperkend te zijn, van de technische dienst van de gemeente, het gemeentelijk onderwijs en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. De opdracht geldt voor één jaar na aanduiding.
Deze opdracht kan in toepassing van artikel 37 §2 van de wet van 15 juni 2006 gebeurlijk één of meerdere keren verlengd worden bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen en dit binnen de termijn van drie jaar na de gunning van onderhavige opdracht.
2. Bericht aan de inschrijvers
De bedragen voor de jaarlijks te leveren brandstof voor verwarming en deze voor de jaarlijks aan te kopen brandstoffen voor voertuigen en machines in een tankstation zijn in het budget van het betreffende dienstjaar van de gemeente en in dat van het OCMW ingeschreven onder artikelnummers van de gewone dienst.
Het gemeentebestuur en het OCMW behouden zich nochtans het recht voor de bedragen in de loop van het betrokken dienstjaar te vermeerderen of te verminderen.
Bij het opstellen van de lastvoorwaarden van deze opdracht beschikt het bestuur niet over de exacte nodige hoeveelheden. Daarom zijn de vermoedelijke hoeveelheden louter indicatief. Zij binden het bestuur op geen enkele wijze. De opdrachtnemer kan geen schadevergoeding eisen indien deze vermoedelijke hoeveelheden niet bereikt of overschreden worden.

Publicatiedatum
03-12-2015
Deadline
12-01-2016 om 10:30
Opdrachtcodes (CPV)
30163100 - Tankkaarten
09132100 - Loodvrije benzine
09134200 - Dieselbrandstof
09135100 - Stookolie
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Lennik
Postadres
Markt 18, 1750 Lennik, BE
Contactpunt(en)
De heer Koen Van Malderen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Bij het opstellen van de lastvoorwaarden van deze opdracht beschikt het bestuur niet over de exacte nodige hoeveelheden. Daarom zijn de vermoedelijke hoeveelheden louter indicatief. Zij binden het bestuur op geen enkele wijze. De opdrachtnemer kan geen schadevergoeding eisen indien deze vermoedelijke hoeveelheden niet bereikt of overschreden worden.

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
* Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
- geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, geen procedure van vereffening of van gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem en niet het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;
Daarnaast zal de aanbestedende overheid zich ervan verzekeren dat de inschrijver:
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- zich niet in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen opvorderbaar in het kader van de kwalitatieve selectie.
* In toepassing van artikel 60 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
* De Belgische inschrijver dient geen attest van niet-faillissement of soortgelijke toestanden bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

Economische en financiële draagkracht

* In toepassing van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver de jaarrekening niet bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

Eventuele minimumeisen:

* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Vakbekwaamheid

Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2147 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!