Rectificatie

Levering van geneesmiddelen en farmaceutische specialiteiten

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
OCMW Gent
Nationaal identificatienummer
BE 0212.214.125
Postadres
Onderbergen 86
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Thomas Vanhoutte
Telefoon
+32 479979945
E-mail
thomas.vanhoutte@ocmw.gent
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.ocmwgent.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Levering van geneesmiddelen en farmaceutische specialiteiten

Referentienummer: OCMW Gent-PPP0KI-636/7026/FM/2017/0-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 33600000 - Farmaceutische producten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

Levering van geneesmiddelen en farmaceutische specialiteiten voor 5 WZC van OCMW Gent.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08-09-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-526086

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 158-327111

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 19-08-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Bijkomende informatie.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2119 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!