Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Schoonmaakmiddelen, schoonmaakmaterialen, sanitaire disposables en cateringdisposables

Informatie m.b.t. de opdracht
Deze opdracht betreft de levering van onderstaande productgroepen in de voorzieningen van de vzw Emmaüs voor een periode van vier jaar:
- schoonmaakmiddelen en verdeelsystemen
- schoonmaakmaterialen
- hygiëneartikelen
- sanitaire dispensers en disposables
- cateringdisposables
Volgende productgroepen behoren NIET tot de opdracht:
- professionele vaatwaschemie en afspuitsystemen (wasstraten)
- professionele keukenchemie (krachtige ontvetters, ontsmetters, ontkalkers,…)
- karren en systeemgebonden toebehoren
- schoonmaakmachines
- oppervaktedesinfectieproducten
Informatie m.b.t. de vzw Emmaüs
De vzw Emmaüs biedt gezondheids- en welzijnszorg aan. Meer dan 7.000 medewerkers staan klaar in een netwerk van 24 voorzieningen in de provincie Antwerpen om pasklare antwoorden te bieden op elke zorgvraag. Emmaüs is actief in de volgende domeinen:
• Algemene ziekenhuizen
• Geestelijke gezondheidszorg
• Ouderenzorg
• Ondersteuning van personen met een beperking
• Kind, jeugd en gezin
De voorzieningen van de vzw Emmaüs zijn gelegen in de provincie Antwerpen, voornamelijk te Mechelen, Duffel, Ranst, Malle-Zoersel en Merksplas.
• Algemeen ziekenhuis Sint-Jozef – Malle
• Psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis – Zoersel
• Centrum voor psychotherapie Elim – Kapellen
• Algemeen ziekenhuis Sint-Maarten Campus Leopoldstraat – Mechelen
• Algemeen ziekenhuis Sint-Maarten Campus Rooienberg – Duffel
• Algemeen ziekenhuis Sint-Maarten Campus Zwartzustersvest – Mechelen
• Psychiatrisch ziekenhuis Duffel – Duffel
• Centrale voedingsdienst Duffel – Duffel
• Beschut wonen Este – Duffel, Boom, Lier, Mechelen
• Beschut Wonen Koningsakker – Brasschaat
• Beschut Wonen Zoerselsesteenweg – Zoersel
• Therapeutische gemeenschap De Evenaar – Antwerpen
• Psychosociaal revalidatiecentrum De Keerkring – Mortsel
• Woonzorghuis Ten Kerselaere – Heist-op-den-Berg
• Woonzorghuis Hof van Arenberg – Duffel
• Woonzorghuis Ambroos – Hofstade
• Woonzorghuis Sint-Jozef – Wommelgem
• Dienstverleningscentrum 't Zwart Goor – Merksplas
• Dienstverleningscentrum Zevenbergen – Ranst
• Home Marjorie – Heist-op-den-Berg
• Monnikenheide – Zoersel
• Jeugdzorg Emmaüs – Mechelen en Antwerpen
• Centrum kinderzorg en gezinsondersteuning Betlehem – Mechelen
• Kinderdagverblijf De Hummeltjes – Duffel
• Initiatief buitenschoolse opvang Duffel – Duffel
• Kinderdagverblijf De Zonnebloem – Mechelen
• Coördinatie De Noker – Mechelen

Publicatiedatum
06-06-2017
Deadline
12-07-2017 om 08:30
Opdrachtcodes (CPV)
39800000 - Producten voor schoonmaken en poetsen
33700000 - Producten voor persoonlijke verzorging
33711900 - Zeep
33760000 - Toiletpapier, zakdoekjes, handdoeken en servetten
33761000 - Toiletpapier
33763000 - Papieren handdoeken
39221000 - Keukenuitrusting
39221100 - Keukengerei
39224000 - Bezems en borstels en andere diverse artikelen
39291000 - Wasserijbenodigdheden
39514400 - Handdoekautomaten
39831210 - Detergentia voor vaatwasmachines
39831700 - Zeepautomaten
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
EMMAUS VZW
Postadres
Edgard Tinellaan 1c, 2800 Mechelen, BE
Contactpunt(en)
De heer Ben Kerckx

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

De vzw Emmaüs spendeert momenteel op jaarbasis ongeveer volgende bedragen (excl. btw) aan alle artikelen (dus niet alleen de inventarisartikelen) per perceel : Perceel 1 (Gebouwenchemie, retail keukenchemie, wasserijchemie, huishoudelijke materialen en (persoonlijke) hygiënemiddelen) Totaal: 260.000 euro Perceel 2 (Sanitaire dispensers en disposables) Totaal: 200.000 euro Perceel 3 (Cateringdisposables) Totaal: 150.000 euro

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door het enkele feit van deel te nemen aan deze gunningsprocedure, verklaren de kandidaten of inschrijvers op erewoord dat ze zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het KB plaatsing bevinden, noch dat ze zich in het uitsluitingsgeval bedoeld in artikel 57, 1, f) van de Richtlijn 2014/24/EU van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten bevinden.
De bewijzen omtrent de uitsluitingsgronden van artikel 61 § 2, 1°, 2°, 5° en 6° worden door het bestuur zelf opgezocht voor de Belgische aanvragen tot deelneming. De Belgische kandidaat-inschrijver dient wel een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bij zijn aanvraag tot deelneming te voegen, waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan. Dit attest mag ten vroegste 3 maanden voor ontvangst door het bestuur uitgereikt zijn. Dit uittreksel kan voor de Belgische inschrijvingen (rechtspersonen) gevraagd worden bij de Federale Overheidsdienst Justitie, DG RO – Dienst centraal strafregister, Waterloolaan 115, 1000 Brussel Tel +32 (0)2 552 27 48 Fax +32 (0)2 552 27 82 E-mail cjc-csr@just.fgov.be
Omdat de aanbestedende overheid niet bij machte is de bewijzen van de uitsluitingsgronden zelf op te zoeken in het geval van een buitenlandse inschrijving, dienen buitenlandse kandidaat-inschrijvers bij hun aanvraag tot deelneming zelf alle bewijzen omtrent de uitsluitingsgronden aan te leveren. Zodra blijkt dat een kandidaat-inschrijver zich in een toestand van uitsluiting bevindt, wordt hij uitgesloten van deelneming aan de opdracht. Een kandidaat-inschrijver die niet RSZ-plichtig is (geen personeel, inschrijving door natuurlijke persoon, etc…), moet een verklaring op eer bijvoegen waarin hij verklaart waarom hij niet RSZ-plichtig is.
Aandachtspunt: bij een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid zijn alle deelnemers hoofdelijk verbonden en ze zijn verplicht de deelnemer aan te duiden die de combinatie zal vertegenwoordigen tegenover de aanbestedende overheid. Wanneer de kandidaat-inschrijver een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid betreft, moeten voor elke partner van die combinatie zonder rechtspersoonlijkheid de bovenvermelde documenten ingediend worden.

Economische en financiële draagkracht

De kandidaat moet aan zijn offerte een verklaring toevoegen betreffende de totale omzet én betreffende de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Minimumeisen:
Perceel 1
De omzet m.b.t. de bedrijfsactiviteiten die het voorwerp van perceel 1 uitmaken moet minstens 2.000.000 euro per jaar bedragen en dit voor elk van de laatste drie beschikbare boekjaren.
Perceel 2
De omzet m.b.t. de bedrijfsactiviteiten die het voorwerp van perceel 2 uitmaken moet minstens 1.500.000 euro per jaar bedragen en dit voor elk van de laatste drie beschikbare boekjaren.
Perceel 3
De omzet m.b.t. de bedrijfsactiviteiten die het voorwerp van perceel 3 uitmaken moet minstens 1.000.000 euro per jaar bedragen en dit voor elk van de laatste drie beschikbare boekjaren.

Vakbekwaamheid

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de kandidaat dat hij op technisch en organisatorisch vlak in staat is om de opdracht uit te voeren volgens de gevraagde modaliteiten.
Perceel 1
De kandidaat die een aanvraag tot deelneming indient voor perceel 1 moet volgende documenten aan zijn offerte toevoegen.
1.1. Een lijst met vijf relevante recente referenties, met minimum vermelding van volgende gegevens:
• De gegevens en het telefoonnummer van de opdrachtgever.
• De omschrijving van de opdracht.
• Het bedrag waarvoor de kandidaat in 2016 aan gebouwenchemie, retail keukenchemie, wasserijchemie, huishoudelijke materialen en (persoonlijke) hygiënemiddelen leverde. Dit bedrag moet voor elk van de vijf opgegeven referenties minstens 200.000 euro excl. btw bedragen.
• Een attest van tevredenheid van uitvoering, ondertekend door de opdrachtgever.
1.2. De CV's van de volgende personen die de opdrachtgever zullen bijstaan tijdens de uitvoering van de opdracht:
• De CV's van de personen die instaan voor de opleiding en bijscholing van schoonmaakpersoneel.
• De CV's van de personen die instaan voor (schoonmaak)technisch advies m.b.t. gebouwenchemie, zowel op het vlak van de installatie van de doseerapparatuur, preventieve service als technische interventies.
• De CV's van de personen die instaan voor (schoonmaak)technisch advies m.b.t. wasserijchemie, zowel op het vlak van de installatie van de doseerapparatuur, preventieve service als technische interventies.
Minimaal op te geven gegevens in de CV zijn: behaalde diploma’s, aantal jaren relevante werkervaring, gevolgde relevante opleidingen (na behalen van diploma’s), vorige uitgevoerde functie(s) en huidige functie binnen het bedrijf. Uit deze CV's dient te blijken dat de toegewezen personen over voldoende productkennis en ervaring beschikken om een correcte uitvoering van de opdracht te garanderen.
Perceel 2
De kandidaat die een aanvraag tot deelneming indient voor perceel 2 moet volgende documenten aan zijn offerte toevoegen.
2.1. Een lijst met vijf relevante recente referenties, met minimum vermelding van volgende gegevens:
• De gegevens en het telefoonnummer van de opdrachtgever.
• De omschrijving van de opdracht.
• Het bedrag waarvoor de kandidaat in 2016 aan toiletpapier, papieren handdoekjes en vloeibare zeepnavullingen leverde. Dit bedrag moet voor elk van de vijf opgegeven referenties minstens 150.000 euro excl. btw bedragen.
• Een attest van tevredenheid van uitvoering, ondertekend door de opdrachtgever.
2.2. De CV's van de personen die instaan voor de inventarisatie en de installatie van nieuwe dispensers.
Uit deze CV's dient te blijken dat de toegewezen personen over voldoende productkennis en ervaring beschikken om een correcte uitvoering van de opdracht te garanderen.
2.3. Een verklaring dat de kandidaat of de installateur van de nieuwe dispensers in staat is om de dispensers op een duurzame manier aan de muur vast te lijmen. De kandidaat vermeldt welke lijm hij hiervoor zal gebruiken. Hij voegt tevens toe welke projecten hij reeds volgens deze werkwijze gerealiseerd heeft.
Perceel 3
De kandidaat die een aanvraag tot deelneming indient voor perceel 3 moet volgende documenten aan zijn offerte toevoegen.
3.1. Een lijst met vijf relevante recente referenties, met minimum vermelding van volgende gegevens:
• De gegevens en het telefoonnummer van de opdrachtgever.
• De omschrijving van de opdracht.
• Het bedrag waarvoor de leverancier in 2016 aan keukendisposables leverde. Dit bedrag moet voor elk van de vijf opgegeven referenties minstens 100.000 euro excl. btw bedragen.
• Een attest van tevredenheid van uitvoering, ondertekend door de opdrachtgever.
3.2. De CV's van de personen die de opdrachtgever zullen bijstaan m.b.t. de keuze van de geschikte artikelen.
Uit deze CV's dient te blijken dat de toegewezen personen over voldoende productkennis en ervaring beschikken om een correcte uitvoering van de opdracht te garanderen.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2213 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!