Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Laparoscopietorens - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Laparoscopietorens

Publicatiedatum
22-05-2017
Deadline
15-06-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33100000 - Medische apparatuur
33162000 - Apparatuur en instrumentarium voor OK
Regiocodes (NUTS)
BE236 - Arr. Sint-Niklaas
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ Nikolaas vzw
Postadres
Moerlandstraat 1, 9100 Sint-Niklaas, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Gudrun Mouton

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
Om de werkelijkheid van de verklaring op erewoord na te gaan van de inschrijver, zal de aanbestedende overheid de nodige documenten zelf opvragen met uitzondering van het onderstaande document dat de inschrijver moet toevoegen aan zijn offerte:
-de Belgische inschrijver: een recent (maximaal. 3 maand oud te tellen vanaf de indieningsdatum) uittreksel uit het strafregister.
-de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van de offerte opgemaakt is, op die datumvoldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waarin hij gevestigd is;
-de buitenlandse inschrijver: alle in bovenstaande artikelen vermelde attesten en uittreksels of evenwaardige documenten, uitgereikt door het betrokken land (RSZ attest, attest fiscale schulden, uittreksel strafregister, attest niet-faling,…). Wanneer een document of attest niet wordt uitgereikt in het betrokken land of dit niet afdoend voor alle uitsluitingsgronden het nodige bewijs levert, kan ter vervanging een verklaring onder eed toegevoegd worden, of indien hierin niet wordt voorzien, een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijk of overheidsinstantie, notaris of bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst.
- de Belgische inschrijver die bij de RSZ een bijdrageschuld heeft van meer dan 3.000 euro in de zin van art. 62, § 1 KB Plaatsing, of een achterstallige fiscale schuld heeft van meer dan 3.000 euro in de zin van art. 63, § 2 KB Plaatsing: alle inlichtingen waaruit blijkt dat de inschrijver één of meer schuldvorderingen bezit op een aanbestedende overheid of overheidsbedrijf, in de zin van deze artikelen;
Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.

Economische en financiële draagkracht

De inschrijver dient zijn financiële en economische draagkracht aan te tonen door middel van een verklaring met opgave van de omzet in leveringen waarop de opdracht betrekking heeft (en niet door de globale omzet) over de laatste drie boekjaren.

Eventuele minimumeisen:

De gecumuleerde omzet bedraagt min. 950.000 euro excl. BTW.
De gecumuleerde omzet = (omzetcijfer jaar n-1) + (omzetcijfer jaar n-2) + (omzetcijfer jaar n-3) waarbij ‘n’ staat voor het lopende boekjaar van de inschrijver.

Vakbekwaamheid

Een referentielijst van gelijkaardige opdrachten qua inhoud, medisch disciplinegebied (=Urologie – Abd. Heelkunde – Gynaecologe en/of Thoraco-vasculaire) en volume die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht te tellen vanaf de publicatiedatum met vermelding van een korte beschrijving, het bedrag excl. BTW, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren incl. coördinaten van de contactpersoon (adres, telefoon, e-mail).

Eventuele minimumeisen:

Er dienen minimaal 4 referenties te worden opgegeven in een lijst.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2019 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!