Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Naaldcontainers en houders - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Raamovereenkomst voor 2 jaar met mogelijkheid om tweemaal te verlengen voor de periode van 1 jaar.
In het kader van de netwerkvorming tussen ziekenhuizen kunnen toekomstige partnerziekenhuizen eveneens instappen gedurende de looptijd van de opdracht, en dit aan identiek dezelfde voorwaarden zoals bepaald in het lastenboek en contractueel overeengekomen met AZ Delta.

Publicatiedatum
06-04-2017
Deadline
02-05-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33141123 - Afvalbakken voor scherpe voorwerpen
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ Delta vzw
Postadres
Rode-Kruisstraat 20, 8800 Roeselare, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver
niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen en niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

Economische en financiële draagkracht

Eventuele minimumeisen:

niet van toepassing

Vakbekwaamheid

Een lijst van leveringen van dezelfde grootorder die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Eventuele minimumeisen:

min. 1

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2067 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!