Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Levering hygiënische papierwaren - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Levering hygiënische papierwaren

Publicatiedatum
27-03-2017
Deadline
26-04-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33771000 - Papieren producten voor sanitair gebruik
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Brugge
Postadres
Ruddershove 4, 8000 Brugge, BE
Contactpunt(en)
De heer Tom Lombaert

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
Attest van de verzekeringsmaatschappij inzake de polis burgerlijke aansprakelijkheid

Economische en financiële draagkracht

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Vakbekwaamheid

Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Eventuele minimumeisen:

- Minimum 3 referenties

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2213 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!