Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - NEGATIEVE DRUK THERAPIE - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Het az Sint-Blasius (Onze Lieve Vrouw Van Troost vzw) is een middelgroot algemeen ziekenhuis (439 erkende bedden in 2014) met een breed en hoogkwalitatief aanbod van specialistische zorg. Het ziekenhuis geniet een sterke reputatie inzake minimaal invasieve geneeskunde. Het az Sint-Blasius richt zich voornamelijk op de eigen regio. De rechtstreekse invloedsfeer strekt zich uit over 12 gemeenten, met een potentieel van 220.000 inwoners. In Dendermonde behaalt az Sint-Blasius een patiëntenaandeel van 74%. Meer informatie over het az Sint-Blasius is terug te vinden www.azsintblasius.be.

Publicatiedatum
10-05-2017
Deadline
02-06-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33000000 - Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
Regiocodes (NUTS)
BE232 - Arr. Dendermonde
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Onze Lieve Vrouw Van Troost v.z.w.
Postadres
Kroonveldlaan 50, 9200 Dendermonde, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Ilse Fabry

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

Eventuele minimumeisen:

- Geen negatief eigen vermogen

Vakbekwaamheid

* Per perceel waaraan de inschrijver wil deelnemen een lijst van gelijkaardige leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar (te tellen vanaf de publicatiedatum van de opdracht) werden verricht aan een ziekenhuis, met vermelding van de datum van levering en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties (contactpersoon en contactgegevens) waarvoor zij bestemd waren.
* De inschrijver voegt aan zijn offerte het bewijs toe dat het FAGG werd ingelicht dat hij verdeler is van medische hulpmiddelen.

Eventuele minimumeisen:

- Lijst van minimum 3 referenties binnen de ziekenhuissector

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2213 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!