Rectificatie

Leveren, plaatsen en in dienst stellen van een biplane angiozaal voor de dienst Radiologie

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Medische Staf Stedelijk Ziekenhuis VZW
Nationaal identificatienummer
MSSZ VZW
Postadres
Merestraat 80
Plaats
Aalst
Postcode
9300
NUTS-code
BE231 - Arr. Aalst
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Geert Brantegem
Telefoon
+32 53766890
E-mail
geert.brantegem@asz.be
Fax
+32 53766809

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vzwasz.be/

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Leveren, plaatsen en in dienst stellen van een biplane angiozaal voor de dienst Radiologie

Referentienummer: EC2019/011 "Biplane angiozaal"

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 33111700 - Angiografieruimte

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

13-05-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-513786

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 09-05-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Erratum gepubliceerd. Te raadplegen via de originele link: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/115/J3/2019 De aangepaste zaken werden in geel gemarkeerd in het document “Erratum”