Rectificatie

Leveren, plaatsen en in dienst stellen van een biplane angiozaal voor de dienst Radiologie

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Medische Staf Stedelijk Ziekenhuis VZW
Nationaal identificatienummer
MSSZ VZW
Postadres
Merestraat 80
Plaats
Aalst
Postcode
9300
NUTS-code
BE231 - Arr. Aalst
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Geert Brantegem
Telefoon
+32 53766890
E-mail
geert.brantegem@asz.be
Fax
+32 53766809

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vzwasz.be/

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Leveren, plaatsen en in dienst stellen van een biplane angiozaal voor de dienst Radiologie

Referentienummer: EC2019/011 "Biplane angiozaal"

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 33111700 - Angiografieruimte

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

13-05-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-513786

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 09-05-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Erratum gepubliceerd. Te raadplegen via de originele link: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/115/J3/2019 De aangepaste zaken werden in geel gemarkeerd in het document “Erratum”

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2067 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!