Rectificatie

Levering geneesmiddelen en farmaceutische producten

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
OCMW Brugge
Nationaal identificatienummer
BE207832792
Postadres
Ruddershove 4
Plaats
Brugge
Postcode
8000
NUTS-code
BE251 - Arr. Brugge
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Tom Lombaert
Telefoon
+32 50327315
E-mail
Tom.Lombaert@ocmw-brugge.be
Fax
+32 50327333

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.ocmw-brugge.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Levering geneesmiddelen en farmaceutische producten

Referentienummer: S/TL/medicatie

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 33690000 - Diverse geneesmiddelen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

20-10-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-529107

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 25-09-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Er werden in het bestek een aantal wijzigingen aangebracht onder I.9 Gunningscriteria. Dit voor wat betreft het aantal pagina's toelichting per gunnings of subgunningscriterium dat men mag bij de offerte voegen. De wijzigingen werden in het rood geplaatst en vindt men terug op pagina's 8,9 en 10 van het bestek. Er wordt ook nog een bijkomende bijlage gepubliceerd met vragen en antwoorden. Dit op basis van vragen die we van kandidaat inschrijvers mochten ontvangen.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2213 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!