Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Levering van handontsmettende verpleging, pleisters en windels, ontsmetting en medisch materiaal en allerlei - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Levering van handontsmettende verpleging, pleisters en windels, ontsmetting en medisch materiaal en allerlei

Publicatiedatum
09-03-2017
Deadline
04-04-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33741300 - Handenontsmettingsmiddel
33000000 - Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
33140000 - Medische verbruiksartikelen
33141112 - Hechtpleisters
33141119 - Compressen
33141623 - EHBO-trommels
33711710 - Tandenborstels
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Gent
Postadres
Onderbergen 86, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Nathalie Elegheert

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door ondertekening van de offerte verklaart de kandidaat/inschrijver zich niet te bevinden in één of meerdere van onderstaande uitsluitingstoestanden:
• veroordeeld zijn door een in kracht van gewijsde gegaan vonnis voor:
- deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek;
- omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek;
- fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de Wet van 17 februari 2002;
- witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
• in staat van faillissement of van vereffening verkeren, zijn werkzaamheden hebben gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie hebben ondergaan, of in een vergelijkbare toestand verkeren als gevolg een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen;
• aangifte hebben gedaan van zijn faillissement of voor wie een procedure van vereffening aanhangig is, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat of die in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen;
• bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis veroordeeld zijn voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
• bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout hebben begaan;
• niet voldaan hebben aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid;
• niet in orde zijn met betaling van de belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of van het land waar de inschrijver gevestigd is;
• zich in ernstige mate schuldig hebben gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opeisbaar in het kader van de kwalitatieve selectie, of die deze inlichtingen niet heeft verstrekt.
De kandidaat/inschrijver voegt hiervoor volgende bewijsstukken bij zijn offerte:
- een recent (max. 6 maand oud) uittreksel van het centrale strafregister (voor rechtspersonen).
Je kan dit eenvoudig aanvragen door een mail te sturen naar: cjc-csr@just.fgov.be (mailadres centraal strafregister) met volgende gegevens:
1. Naam rechtspersoon
2. Ondernemingsnummer
3. Adres
4. Reden (in dit geval: overheidsopdracht)
De aanbestedende overheid zal zelf via elektronische weg de andere voorwaarden controleren.
Inschrijvers die niet gevestigd zijn in België voegen de nodige documenten toe waaruit blijkt dat zij zich niet bevinden in één of meerdere van bovenstaande uitsluitingstoestanden.
De aanbestedende overheid kan in eender welk stadium van de procedure en met alle middelen die zij dienstig acht inlichtingen inwinnen over de situatie van om het even welke kandidaat of inschrijver.

Economische en financiële draagkracht

Met het oog op de beoordeling van de financiële en economische draagkracht voegt de inschrijver volgende gegevens/documenten bij zijn offerte:
- Een verklaring betreffende de omzet van de soortgelijke opdrachten van de laatste drie afgesloten boekjaren, die betrekking hebben op de producten in dit perceel.
De jaarrekeningen van de Belgische inschrijvers over de laatste drie boekjaren zullen door de aanbestedende overheid elektronisch opgevraagd worden.
Buitenlandse inschrijvers moeten een kopie van hun gecertificeerde jaarrekeningen over de laatste 3 boekjaren bij hun offerte voegen.

Eventuele minimumeisen:

De totale omzet per boekjaar moet minstens 5 keer zo groot zijn als het bedrag van de offerte op jaarbasis.

Vakbekwaamheid

Om de aanbestedende overheid in staat te stellen de technische of beroepsbekwaamheid van de kandidaat/inschrijver na te gaan, worden volgende gegevens/documenten bij de offerte gevoegd:
Voor elk perceel, en voor de producten die betrekking hebben op dit perceel:
- Een lijst met minimaal vijf relevante referenties gedurende de afgelopen drie jaar met het totaal bedrag excl. BTW van de uitgevoerde prestaties per jaar inclusief contactgegevens, die betrekking hebben op dit perceel.

Eventuele minimumeisen:

Het totaal bedrag op jaarbasis van minstens één van de vijf referenties moet minimaal gelijk zijn aan 1 keer het totaal bedrag van de offerte op jaarbasis.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2067 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!