Aankondiging van een opdracht

Massaspectrometer (type Maldi-tof) en toestel voor gevoeligheidsbepaling

Deze opdracht betreft:
Basisopdracht (vaste gedeelte): levering, installatie, indienststelling, onderhoud en technische validatie van een Maldi-TOF-systeem opgebouwd uit een massaspectrometer, een TOF analysator, software, hardware, middleware en toegang tot de databases die een betrouwbare en snelle identificatie van bacteriën, gisten, schimmels (en mycobacteriën) mogelijk maken;
Verplichte optie (voorwaardelijke gedeelte): levering, installatie, indienststelling, onderhoud en technische validatie van een toestel voor gevoeligheidsbepaling.
Verplichte optie betreffend het onderhoudscontract: de inschrijver dient een preventief onderhoudscontract te voorzien naast de omnium onderhoudscontract van de basisofferte.

Publicatiedatum
11-04-2017
Deadline
30-05-2017 om 10:30
Opdrachtcodes (CPV)
38433100 - Massaspectrometers
33696500 - Laboratoriumreagentia
33698000 - Klinische producten
33698100 - Microbiologische kweken
39180000 - Laboratoriummeubilair
48814400 - Klinische-informatiesysteem
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regionaal ziekenhuis H. Hart Leuven vzw
Postadres
Naamsestraat 105, B-3000 Leuven, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Stéphanie Vanstals

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Basisopdracht: 1 Massaspectrometer (type Maldi-tof) Verplichte optie: 1 Gevoeligheidsbepaling toestel

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.
Indien op een andere opdrachtnemer beroep wordt gedaan, dient ook een verklaring op erewoord voor deze bijkomende opdrachtnemer bij de offerte te worden gevoegd.

Economische en financiële draagkracht

* De kandidaat zal een verklaring indienen met betrekking tot de totale omzet en de omzet betreffende de Leveringen waarover de opdracht gaat, over de laatste drie boekjaren.
* Document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij.
Berekeningswijze in geval private onderneming:
0,717 x Werkkapitaal / Totale bezittingen +
0,847 x Totaal van ingehouden winsten / Totale bezittingen +
3,107 x Winst voor belastingen en interest / Totale bezittingen +
0,420 x Boekwaarde van de bezittingen / Boekwaarde van de schulden +
0,998 x Omzet / Totale bezittingen.
De score dient bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer.
Indien op een andere opdrachtnemer beroep wordt gedaan, dient ook de score van Altmann voor deze bijkomende opdrachtnemer bij de offerte te worden gevoegd.

Eventuele minimumeisen:

Omzetverklaring
Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient dan ook hoger te zijn dan 1,8.

Vakbekwaamheid

1) Kennis en ervaring van de leverancier met medisch microbiologische ziekenhuislaboratoria wordt kort toegelicht in het voorstel.
2) Er zijn minimaal 5 referenties in Belgische/ Nederlandse klinische laboratoria (waarvan minimum 3 in ziekenhuis-laboratoria) van het aangeboden toestel voor massaspectrometrie en minimaal 5 referenties van het aangeboden toestel (of andere toestel van de firma met gelijkaardige werking en reagentia) voor gevoeligheidsbepaling. Volgende gegevens worden hiervoor vermeld:
- Gegevens en telefoonnummer van opdrachtgever
- Vermelding van de waarde van de opdracht
- Omschrijving van de opdracht
3) Specifieke vermelding van de laboratoria die met gelijkaardige LIS-software (=GLIMS) gekoppeld zijn aan de aangeboden toestellen in België en Nederland.
4) Specifieke vermelding van de laboratoria die de aangeboden massaspectrometer en toestel voor gevoeligheidsbepaling aan elkaar gekoppeld hebben in België en Nederland (minmaal 3 referenties).
5) Voor het kunnen waarborgen van een goede service dient de opdrachtnemer het totaal aantal techniekers, specialisten, ... binnen het bedrijf te vermelden, met specifieke vermelding van de techniekers en specialisten die voor de Belgische/ Vlaamse markt instaan en voor welk geografisch gebied zij instaan.

Eventuele minimumeisen:

Alle gevraagde documenten zijn toegevoegd aan de offerte.
De inschrijver geeft minimaal 5 referenties op voor elk toestel.
De lijst moet minstens afgestemd zijn op de hierboven beschreven criteria en mag geenszins een standaard referentielijst zijn.
Het moet mogelijk zijn om deze referenties te kunnen contacteren.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2019 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!