Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Operatiemutsen, maskers en aanverwante onsteriele persoonlijke beschermingsmiddelen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Operatiemutsen, maskers en aanverwante onsteriele persoonlijke beschermingsmiddelen

Publicatiedatum
11-05-2017
Deadline
06-06-2017 om 10:45
Opdrachtcodes (CPV)
33199000 - Kleding voor medisch personeel
33000000 - Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
EMMAUS VZW
Postadres
Edgard Tinellaan 1c, 2800 Mechelen, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Anoek Leunis

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door het enkele feit van deel te nemen aan deze gunningsprocedure, verklaren de kandidaten of inschrijvers op erewoord dat ze zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het KB plaatsing bevinden, noch dat ze zich in het uitsluitingsgeval bedoeld in artikel 57, 1, f) van de Richtlijn 2014/24/EU van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten bevinden. De bewijzen omtrent de uitsluitingsgronden van artikel 61 § 2, 1°, 2°, 5° en 6° worden door het bestuur zelf opgezocht voor de Belgische aanvragen tot deelneming.
De Belgische kandidaat-inschrijver dient wel een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bij zijn aanvraag tot deelneming te voegen, waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan. Dit attest mag ten vroegste 3 maanden voor ontvangst door het bestuur uitgereikt zijn. Dit uittreksel kan voor de Belgische inschrijvingen (rechtspersonen) gevraagd worden bij de Federale Overheidsdienst Justitie, DG RO – Dienst centraal strafregister, Waterloolaan 115, 1000 Brussel Tel +32 (0)2 552 27 48 Fax +32 (0)2 552 27 82 E-mail cjc-csr@just.fgov.be
Omdat de aanbestedende overheid niet bij machte is de bewijzen van de uitsluitingsgronden zelf op te zoeken in het geval van een buitenlandse inschrijving, dienen buitenlandse kandidaat-inschrijvers bij hun aanvraag tot deelneming zelf alle bewijzen omtrent de uitsluitingsgronden aan te leveren.
Zodra blijkt dat een kandidaat-inschrijver zich in een toestand van uitsluiting bevindt, wordt hij uitgesloten van deelneming aan de opdracht.
Een kandidaat-inschrijver die niet RSZ-plichtig is (geen personeel, inschrijving door natuurlijke persoon, etc…), moet een verklaring op eer bijvoegen waarin hij verklaart waarom hij niet RSZ-plichtig is.
Aandachtspunt: bij een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid zijn alle deelnemers hoofdelijk verbonden en ze zijn verplicht de deelnemer aan te duiden die de combinatie zal vertegenwoordigen tegenover de aanbestedende overheid. Wanneer de kandidaat-inschrijver een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid betreft, moeten voor elke partner van die combinatie zonder rechtspersoonlijkheid de bovenvermelde documenten ingediend worden.

Economische en financiële draagkracht

Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

Het bewijs van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met vermelding van het bedrag
De inschrijver dient per perceel een minimale jaarlijkse omzet te hebben en dit voor elk van de laatste beschikbare boekjaren en hiervan het bewijs toevoegen. De minima vindt u per perceel hieronder
* mondmaskers (perceel 1): 20.000 EUR
* mutsen (perceel 2): 20.000 EUR
* warm-up jackets (perceel 3): 5.000 EUR
* persoonlijke beschermingsmiddelen voor patiënten en bezoekers (perceel 4): 30.000 EUR

Vakbekwaamheid

Een lijst met minimum drie en maximum vijf gedocumenteerde en relevante recente leveringen in België, met minimum vermelding van volgende gegevens:
- Gegevens en telefoonnummer van opdrachtgever
- Vermelding van de bedragen
- Omschrijving van de opdracht
De lijst moet minstens afgestemd zijn op de hierboven beschreven criteria en mag geenszins een standaard referentielijst zijn.

Eventuele minimumeisen:

De inschrijver voldoet aan ISO 9001 en levert het bewijs hiervan
De inschrijver voldoet aan ISO 14001 en levert het bewijs hiervan
De inschrijver bewijst dat hij als leverancier voor medische hulpmiddelen, is geregistreerd bij het FAGG.
De inschrijver moet aantonen via certificaten dat alle aangeboden referenties beschikken over een CE-markering en Notified Body (indien van toepassing) en voldoen aan de Medical Device Directive.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2213 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!