Aankondiging van een opdracht

Mobiele chirurgische C-bogen

4 mobiele chirurgische beeldversterkers voor chirurgische procedures op het operatiekwartier. Inzetbaar bij orthopesiche- , vasculaire-, neurochirurgische- en urologische ingrepen. Rekening houdende met de toepasbaarheid bij obese patiënten.

Publicatiedatum
16-06-2017
Deadline
10-08-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
33111000 - Röntgenapparatuur
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Ziekenhuis Oost-Limburg
Postadres
Schiepse Bos 6, 3600 Genk, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Lieve Umans

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

4 mobiele chirurgische beeldversterkers voor chirurgische procedures op het operatiekwartier. Inzetbaar bij orthopesiche- , vasculaire-, neurochirurgische- en urologische ingrepen. Rekening houdende met de toepasbaarheid bij obese patiënten.

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door zich kandidaat te stellen voor deze opdracht verklaart de kandidaat zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
* omzet 3 jaren

Eventuele minimumeisen:

Opgave omzet van de laatste 3 jaren

Vakbekwaamheid

* Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
* 3 gelijksoortige opdrachten

Eventuele minimumeisen:

Minimum drie gelijksoortige opdrachten binnen de ziekenhuissector.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2217 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!