Rectificatie

Aankoop en levering van röntgentoestellen inclusief onderhoudscontract +ontmanteling en verkoop beeldvormingstoestellen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Moorselbaan 164
Plaats
Aalst
Postcode
9300
NUTS-code
BE231 - Arr. Aalst
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Griet Beazar
Telefoon
+32 53728969
E-mail
Griet.Beazar@olvz-aalst.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://owww.olvz.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=279078

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aankoop en levering van röntgentoestellen inclusief onderhoudscontract +ontmanteling en verkoop beeldvormingstoestellen

Referentienummer: OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove-2016/MTD/043/1-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 33111000 - Röntgenapparatuur

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

Aankoop en levering van röntgentoestellen inclusief onderhoudscontract + ontmanteling en verkoop
beeldvormingstoestellen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

18-07-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-523680

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 04-07-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Document reeds verzonden via mail aan alle kandidaten die bestek opvroegen.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2019 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!