Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Totale herinrichting van de drie badkamers en doucheruimtes van het WZC 'De Oase' te Opwijk - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Totale herinrichting van de drie badkamers en doucheruimtes van het WZC 'De Oase' te Opwijk

Publicatiedatum
24-03-2017
Deadline
09-05-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
33196100 - Hulpmiddelen voor ouderen
33000000 - Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Opwijk
Postadres
Ringlaan 20, 1745 Opwijk, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
De aanbestedende overheid zal de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord onderzoeken in hoofde van de inschrijvers wiens offerte gegund wordt. Daartoe zal zij de betrokken inschrijver vragen via de snelste middelen en binnen de termijn die zij aanduidt, de inlichtingen of documenten te leveren die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan.
De inlichtingen en documenten die de aanbestedende overheid kosteloos via elektronische middelen bij de gegevensbeheerder kan opvragen, zullen door de aanbestedende overheid zelf worden opgevraagd. Dit is specifiek van toepassing op de RSZ en fiscale attesten.
Indien zowel tijdens de uitvoering mocht blijken dat de deelnemer desbetreffend een valse verklaring afgelegd heeft, dan zal de aanbestedende overheid van rechtswege gemachtigd worden om van de desbetreffende de deelnemer een forfaitaire vergoeding voor de administratieve overlast en vertraging ten belope van het overeengekomen bedrag van 2500 euro af te houden van de hem eventueel nog verschuldigde bedragen en desnoods in te houden op de borgsom.
Bovendien verbreekt de deelnemer in de uitvoeringsfase hierdoor eenzijdig de overeenkomst, en wordt de aanbestedende overheid gemachtigd de opdracht verder te laten uitvoeren door een begunstigde naar zijn keuze op kosten van de betrokken deelnemer.
Tenslotte zal de in gebreke zijnde deelnemer door het loutere feit van deze vaststelling door de aanbestedende overheid bij wijze van bijkomende sanctie van rechtswege uitgesloten worden voor een periode van 3 jaar van alle gelijkaardige toekomstige opdrachten van haar uitgaande.

Economische en financiële draagkracht

Een verklaring waaruit blijkt dat de inschrijver niet in staat van faillissement of van vereffening
verkeert, dat hij zijn werkzaamheden niet gestaakt heeft, dat hij geen gerechtelijk akkoord heeft bekomen of dat hij niet in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die in de nationale wetgevingen en reglementeringen bestaat.
Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het
KB van 15 juli 2011.

Vakbekwaamheid

Aan de inschrijvers wordt gevraagd een referentielijst aan de offerte toe te voegen van minstens 30 geplaatste sanitaire voorzieningen in de zorgsector waarvan minimaal 15 referenties in verband met de installatie van een hoog-laagbad.
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht om een aantal van deze referenties te contacteren, eventueel te bezoeken en op basis van de ervaringen van de referenties vermeld op de referentielijst, de inschrijver al dan niet uit te sluiten van deze opdracht.

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: D1

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2019 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!