Rectificatie

Raamovereenkomst voor demontage en verwijdering van de huidige tafelzuil, leveren en in dienst stellen van operatietafelsysteem met vaste en semi-mobiele zuil [met toegestane variant voor mobiele zuil]

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
vzw Jessa Ziekenhuis
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Salvatorstraat 20
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Tanja Ronda
Telefoon
+32 11335891
E-mail
tanja.ronda@jessazh.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.jessazh.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Raamovereenkomst voor demontage en verwijdering van de huidige tafelzuil, leveren en in dienst stellen van operatietafelsysteem met vaste en semi-mobiele zuil [met toegestane variant voor mobiele zuil]

Referentienummer: TR 2017-002

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 33192230 - Operatietafels

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.1.1

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

04-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-524453

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 19-07-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
III. Technische bepalingen (paragraaf III.1.2 in de algemene beschrijving) - zie nieuw document in e-cloud)
In plaats van:
De zuil dient te beschikken over een electromotorische aandrijving voor volgende bewegingen : hoogteregeling, trendelenburg, antitrendelenburg en laterale tilting zowel links als rechts. De zuil dient continu draaibaar te zijn met een minimum van 350°en een vastzethendel (voetpedaal) moet de gewenste positie vergrendelen. Op de kop van de zuil dient zich een electrische koppeling te bevinden via dewelke in het ligvlak aanwezige aandrijvingen worden aangestuurd.
Te lezen:
De zuil dient te beschikken over een electromotorische aandrijving voor volgende bewegingen : hoogteregeling, trendelenburg, antitrendelenburg en laterale tilting zowel links als rechts. Op de kop van de zuil dient zich een electrische koppeling te bevinden via dewelke in het ligvlak aanwezige aandrijvingen worden aangestuurd.

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
III. Technische bepalingen (paragraaf III.1.8 in de algemene beschrijving) - zie nieuw document in e-cloud)
In plaats van:
Het ligvlak is bevestigd op een kader. De inschrijver beschrijft de opbouw van het kader. Het kader is aan beide zijden voorzien van geleide rails. Het ligvlak dient over een manuele gasveer rugplaatverstelling en een elektromotorische lengteverstelling te beschikken. Alle elektromotoren hebben een zachte aanloop en eindfase zodat positioneren zonder bruuske bewegingen verloopt. Hoogteverstelling, trendelenburg, antitrendelenburg en laterale tilting L+R worden ingesteld door de elektromotoren van de zuil.
Te lezen:
Het ligvlak is bevestigd op een kader. De inschrijver beschrijft de opbouw van het kader. Het kader is aan beide zijden voorzien van geleide rails. Het ligvlak dient over een elektromotorische lengteverstelling te beschikken. Alle elektromotoren hebben een zachte aanloop en eindfase zodat positioneren zonder bruuske bewegingen verloopt. Hoogteverstelling, trendelenburg, antitrendelenburg en laterale tilting L+R worden ingesteld door de elektromotoren van de zuil.

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
III. Technische bepalingen (paragraaf III.1.9 in de algemene beschrijving) - zie nieuw document in e-cloud)
In plaats van:
Het ligvlak is bevestigd op een kader. De inschrijver beschrijft de opbouw van het kader. Het kader is aan beide zijden voorzien van geleide rails. Het ligvlak dient over een manuele gasveer rugplaatverstelling en een elektromotorische lengteverstelling te beschikken. Alle elektromotoren hebben een zachte aanloop en eindfase zodat positioneren zonder bruuske bewegingen verloopt. Hoogteverstelling, trendelenburg, antitrendelenburg en laterale tilting L+R worden ingesteld door de elektromotoren van de zuil.
Te lezen:
Het ligvlak is bevestigd op een kader. De inschrijver beschrijft de opbouw van het kader. Het kader is aan beide zijden voorzien van geleide rails. Het ligvlak dient over een elektromotorische lengteverstelling te beschikken. Alle elektromotoren hebben een zachte aanloop en eindfase zodat positioneren zonder bruuske bewegingen verloopt. Hoogteverstelling, trendelenburg, antitrendelenburg en laterale tilting L+R worden ingesteld door de elektromotoren van de zuil.

Overige nadere inlichtingen

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2067 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!