Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Oproep tot kandidaatstelling - Domeinconcessie voor de installatie en de exploitatie van netgekoppelde fotovoltaïsche zonnepanelen

De Gemeente wenst in het kader van de doelstellingen in het Klimaatplan 2021 over te gaan tot het ter beschikking stellen van een aantal daken en, indien nodig, technische lokalen van het gemeentelijke gebouwenpatrimonium voor de opwekking en uitbating van elektrische energie door middel van fotovoltaïsche zonnepanelen en de bijhorende uitrusting.
Deze opdracht beoogt tevens de bepaling van de specifieke voorwaarden van de opdracht, tegen dewelke de daken ter beschikking gesteld kunnen worden. Deze voorwaarden zullen vastgelegd worden in de bijzondere concessieovereenkomst per gebouw en kunnen alsnog eventueel aangevuld of gewijzigd worden tijdens de onderhandelingsfase. In ieder geval zal de onderhavige kaderovereenkomst gesloten worden met één opdrachtnemer.
De installaties dienen erop gericht te zijn (mede) te voorzien in de elektriciteitsbehoeften van deze gebouwen en de overtollige elektriciteit dient geïnjecteerd te worden in het distributienetwerk waaraan de gemeente is aangesloten, waardoor de gemeente de geproduceerde elektriciteit kan aankopen tegen een verminderd tarief. Deze besparing wordt beschouwd als de concessievergoeding in natura voor het in concessie te geven dak. De gemeente behoudt zich nochtans de vrije keuze op de markt van de commerciële elektriciteitsleveranciers. De overtollige elektriciteit komt ten gunste van de inschrijver, alsook subsidies, premies en certificaten.
Gedurende de hele concessieduur blijft de aannemer de enige volle eigenaar van deze installaties, inbegrepen de elektrische lijnen en alle randapparatuur, die door hem aangebracht zullen worden ingevolge deze overeenkomst, De aannemer dient de hele investeringskost op zich te nemen.

Publicatiedatum
18-06-2015
Opdrachtcodes (CPV)
09331200 - Fotovoltaïsche zonnecellen
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Dienst Gebouwen
Postadres
Colignonplein, 1030 Schaarbeek, BE
Contactpunt(en)
Er Yalcin

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
III.2.3) Vakbekwaamheid Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
In plaats van
- Kopie van de inschrijving op de lijst van de erkende aannemers, met vermelding van categorie of ondercategorie en klasse.
De werken die het voorwerp zijn van de aanneming waarop dit bestek van toepassing is, worden gerangschikt op basis van de raming in de categorie/ondercategorie P21 / klasse 4 (KB van 26 september 1991, artikel 2).
- de kandidaat-concessionaris dient bij zijn kandidatuurstelling de bewijsstukken te voegen van minstens twee werken die de installatie en exploitatie van fotovoltaïsche panelen inhielden. Deze werken (installatie en exploitatie) dienen te zijn uitgevoerd voor een bedrag, buiten BTW van minimum of gelijk aan 1.000.000 euro elk, in de laatste 5 jaren, en waarvan voor elk een bewijs gevoegd wordt met vermelding van het bedrag, tijdstip van uitvoering, plaats en dat ze werden uitgevoerd volgens de regels van de kunst. Deze bewijzen worden opgesteld door de respectievelijke bouwheren;
- de lijst van eventuele onderaannemers met bewijs van erkenning in de vereiste categorieën (P21 of code 26 als geregistreerde aannemer) en klasse. De inschrijver vermeldt tevens het aandeel van de werken dat deze onderaannemer zal uitvoeren. Indien de identificatie nog niet bekend is, zal deze aan het bestuur worden bekendgemaakt alvorens een onderaannemer prestaties levert ter uitvoering van de opdracht. De concessienemer zal slechts beroep kunnen doen op een niet vermelde onderaannemer na schriftelijk en voorafgaand akkoord van het bestuur.
Te lezen
- Kopie van de inschrijving op de lijst van de erkende aannemers, met vermelding van categorie of ondercategorie en klasse.
De werken die het voorwerp zijn van de aanneming waarop dit bestek van toepassing is, worden gerangschikt op basis van de raming in de categorie/ondercategorie P2 / klasse 1 (KB van 26 september 1991, artikel 2).
- de kandidaat-concessionaris dient bij zijn kandidatuurstelling de bewijsstukken te voegen van minstens twee werken die de installatie en exploitatie van fotovoltaïsche panelen inhielden. Deze werken (installatie en exploitatie) dienen te zijn uitgevoerd voor een bedrag, buiten BTW van minimum of gelijk aan 1.000.000 euro elk, in de laatste 5 jaren, en waarvan voor elk een bewijs gevoegd wordt met vermelding van het bedrag, tijdstip van uitvoering, plaats en dat ze werden uitgevoerd volgens de regels van de kunst. Deze bewijzen worden opgesteld door de respectievelijke bouwheren;
- de lijst van eventuele onderaannemers met bewijs van erkenning in de vereiste categorieën (P2 of code 26 als geregistreerde aannemer) en klasse. De inschrijver vermeldt tevens het aandeel van de werken dat deze onderaannemer zal uitvoeren. Indien de identificatie nog niet bekend is, zal deze aan het bestuur worden bekendgemaakt alvorens een onderaannemer prestaties levert ter uitvoering van de opdracht. De concessienemer zal slechts beroep kunnen doen op een niet vermelde onderaannemer na schriftelijk en voorafgaand akkoord van het bestuur.
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
III.2.3) Vakbekwaamheid Eventueel vereiste minimumeisen
In plaats van
Klasse: 4, Categorie: P21
Te lezen
Klasse: 1, Categorie: P2
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2048 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!