VITO
Aankondiging van een opdracht

Aankoop en inbedrijfstelling van TGA/DSC-MS

Aankoop van een TGA/DSC-MS systeem.
De afdeling Keramische Materialen en Poedermetallurgie (KMP) binnen VITO heeft een zeer ruime expertise opgebouwd rond thermische analyse door middel van een simultaan thermisch analysesysteem (STA) zijnde een thermogravimetrische analyse (TGA) en een diferentieel scanning calorimetry (DSC). Bovendien wordt dit systeem dikwijls gekoppeld met een massaspectrometer (MS).
VITO doet aan onderzoek en ontwikkeling in zeer diverse toepassingsgebieden gaande van zuivere keramische materialen, over koolstofchemie en polymeren tot en met nanomaterialen. Hiervoor dient een nieuw toestel aangekocht te worden dat in al deze huidige en toekomstige noden kan voorzien.

Publicatiedatum
15-10-2015
Deadline
24-11-2015 om 14:30
Opdrachtcodes (CPV)
38432000 - Analyseapparatuur
33111640 - Thermografen
38430000 - Detectie- en analyseapparatuur
71610000 - Testen en analyseren van samenstelling en zuiverheid
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
VITO
Postadres
Boeretang 200, 2400 MOL, BE
Contactpunt(en)
De heer Herman Janssens

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Vakbekwaamheid

* Een beschrijving van de technische uitrusting, van de door de leverancier getroffen maatregelen om de kwaliteit te waarborgen, en van de door zijn onderneming geboden mogelijkheden op het vlak van studie en onderzoek.
* Een lijst van de voornaamste leveringen van deze apparatuur die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht.