Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst : video laryngoscopie

Het Jessa ziekenhuis werkt momenteel met herbruikbare video led laryngoscoopbladen.
De video laryngoscoop zal enkel gebruikt worden bij moeilijk in te brengen endotracheale tubes via de mond door een daartoe bevoegde en bekwame persoon.
Wij overwegen over te stappen naar het wegwerp-systeem voor de bladen. Hiervoor zullen wij na een testperiode de meest economische beslissing nemen.
Dit kan zijn :
Optie 1. werken met de huidige monitor maar met wegwerp bladen (perceel 1)
Optie 2. werken met nieuwe monitoren met wegwerp bladen. (perceel 2)
Optie 3. verder werken met de huidige monitoren met de herbruikbare videolaryngoscoopbladen. d.w.z. bijkomend bladen aankopen (perceel 3 )
Jessa heeft momenteel volgende toestellen van Storz C-Mac :
Campus VJ
1 toestel type 8403ZX op spoed
1 toestel type 8403ZX in het operatiekwartier
1 toestel type 8402ZX in het operatiekwartier
Campus Salvator :
1 toestel type 8403Z op OK1
1 toestel type 8402Z op OK2
De wegwerp bladen van perceel 1 moeten compatibel zijn met de bovenstaande systemen.

Publicatiedatum
10-04-2017
Deadline
29-05-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33141000 - Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
33140000 - Medische verbruiksartikelen
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
vzw Jessa Ziekenhuis
Postadres
Salvatorstraat 20, 3500 Hasselt, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Chantal Stas

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst:

717000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

geen minimum eisen

Vakbekwaamheid

* Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
* Nederlandstalige gebruikershandleiding (digitaal) (enkel voor perceel 2)
* Inlichtingen fiche sterilisatie / desinfectie medische hulpmiddelen
De inlichtingen fiche met betrekking tot sterilisatie en desinfectie van de aangeboden medische hulpmiddelen dient volledig ingevuld bij de offerte te worden gevoegd.
* Bewijs van erkenning door het FAGG als distributeur voor medische hulpmiddelen
* CE - attesten voor de aangeboden producten (digitaal)
* Documentatie aangaande de afmetingen van de bladen.

Eventuele minimumeisen:

* CE - attesten voor de aangeboden producten (digitaal)
* Bewijs van erkenning door het FAGG als distributeur voor medische hulpmiddelen
Voor perceel 1 en 3 worden enkel bladen aanvaard dewelke compatibel zijn met de huidige toestellen.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2213 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!