Universitair Ziekenhuis Antwerpen
Aankondiging van een opdracht

Oproep tot kandidaatstelling - Medisch materiaal voor de conventies voor chronische mechanische ademhalingsondersteuning en zuurstoftherapie

Medisch materiaal voor de conventies voor chronische mechanische ademhalingsondersteuning en zuurstoftherapie

Publicatiedatum
27-10-2015
Deadline
27-11-2015
Opdrachtcodes (CPV)
44611200 - Ademhalingsapparatuur
33157110 - Zuurstofmasker
33157810 - Zuurstoftherapie-unit
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Universitair Ziekenhuis Antwerpen
Postadres
Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Annouck Van Herpen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie selectieleidraad

Economische en financiële draagkracht

zie selectieleidraad

Eventuele minimumeisen:

zie selectieleidraad

Vakbekwaamheid

zie selectieleidraad

Eventuele minimumeisen:

zie selectieleidraad