Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Levering van medicatie en parafarmaceutische producten voor Zorgbedrijf Roeselare

Voorwerp van deze leveringen: Levering van medicatie en parafarmaceutische producten voor Zorgbedrijf Roeselare.
De opdrachtnemer voorziet voor de duurtijd van het contract in een full-service belevering die minimaal voldoet aan de vereisten van dit bestek. Het gaat om full-service in belevering, maar ook in ondersteuning (voorschriften, attesten, ondersteunende processen, facturatie, …). De full-service wordt gedetailleerd beschreven vanaf hoofdstuk IV.2
In toepassing van artikel 2, 4° van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten, zal Zorgbedrijf Roeselare optreden als opdrachtencentrale in die zin dat ze overheidsopdrachten of raamovereenkomsten met betrekking tot werken, leveringen of diensten plaatst die bestemd zijn voor aanbestedende overheden, overheidsbedrijven of aanbestedende entiteiten, meer bepaald Zorgbedrijf Roeselare, OCMW Blankenberge en OCMW Lichtervelde.
Deze deelnemende besturen kunnen dus aan dezelfde voorwaarden instappen als het Zorgbedrijf Roeselare. Zij zullen hiertoe de gunningsbeslissing expliciet bevestigen. Het staat hen evenwel vrij om die gunningsbeslissing niet te bevestigen.

Publicatiedatum
03-04-2017
Opdrachtcodes (CPV)
33690000 - Diverse geneesmiddelen
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Zorgbedrijf Roeselare
Postadres
Gasthuisstraat 10, 8800 Roeselare, BE
Contactpunt(en)
De heer Joachim Jonckheere

Overige nadere inlichtingen

De aanbestedende overheid wijzigt via dit publicatiebericht het vorige publicatiebericht (d.d. 23.02.2017) en bijhorende rechtzetting (d.d. 21.03.2017).
De openingszitting van de offertes wordt tevens gewijzigd van 10.04.2017 om 11u naar vrijdag 14.04.2017 om 11u.
De locatie van de opening wordt vergaderzaal Bries in de Gasthuisstraat 10 te 8800 Roeselare.
U vindt het gewijzigde bestek via volgende link: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/672/FW/2017
U klikt er op het document “Versie 03_04_2017 Medicatiebestek Zorgbedrijf Roeselare”.
Door deze publicatie is enkel deze besteksversie nog van kracht, de vorige twee versies van het bestek worden bij deze ook ingetrokken.
In het bestek werden een aantal wijzigingen aangebracht.
Het gaat om administratieve vergissingen die mogelijks tot misverstanden konden leiden.
- Op pagina 14 onder ‘III.8 Middelen van optreden’ werd de passage “De overname van de opdrachtnemer door een derde partner geeft de opdrachtnemer de mogelijkheid om het contract stop te zetten.” gewijzigd in “De overname van de opdrachtnemer door een derde partner geeft de opdrachtgever de mogelijkheid om het contract stop te zetten.” Het betrof hier een zetduivel die via deze weg wordt aangepast. Het is wel degelijk de bedoeling dat de opdrachtgever op basis hiervan de mogelijkheid geeft om de opdracht stop te zetten en niet de opdrachtnemer.
- Op pagina 29 onder ‘IV.2.5.2 Dringende medicatie’ werd de passage “Met dringend geneesmiddel bedoelt de opdrachtgever die geneesmiddelen die niet voorradig zijn bij een bewoner én bovendien niet voorkomen in zowel nood- als reservevoorraad, maar toch op voorschrift van de behandelende huisarts ‘dringend’ toegediend moeten worden.” gewijzigd in “Met dringend geneesmiddel bedoelt de opdrachtgever dit geneesmiddel dat niet voorradig is bij een bewoner én in de noodtrousse, maar toch op voorschrift van de behandelende huisarts ‘dringend’ toegediend moeten worden.” Ook hier betrof het een zetduivel die wordt rechtgezet met deze wijziging. Er is immers in het bestek verder geen sprake van een reservevoorraad, bijgevolg kan dit ook hier niet aan bod komen.
- Op pagina 53 en 54: In de inventaris (bijlage C) werd het percentage BTW toegevoegd voor de producten en tevens een onderscheid gemaakt voor het bedrag aan 6%-btw enerzijds en het bedrag aan 21% anderzijds in te vullen. Dit zou het voor inschrijvers makkelijker moeten maken om dit formulier in te vullen.
- Op pagina 12 waren onduidelijkheden omtrent de quotering voor de subgunningscriteria “V.1 Mijlpalen” (op 20 punten) en het luikje “opstart fase” (15 punten) onder het subgunningscriterium “V.3 presentatie offerte”. Met deze publicatie worden deze onduidelijkheden ook rechtgezet. Beide betroffen een administratieve vergissing. Het is niet de bedoeling geweest van de aanbestedende overheid om het luikje mijlpalen te gaan quoteren. Tevens betreft het luikje opstart fase een criterium dat 2 maal voorkomt, zowel onder het subgunningscriterium “V.3 Presentatie offerte” als onder het subgunningscriterium “V.4 opstart”, het was hier de bedoeling dat dit slechts 1 keer gequoteerd zou worden.
Bijgevolg zet de aanbestedende overheid dit, met deze publicatie, als volgt recht:
Het gunningscriterium “Project Planning” blijft op 80 punten gequoteerd. De subgunningscriteria worden de volgende:
1) Presentatie offerte (totaal op 40 punten)
a. Presentatie (20 punten)
b. Proefset medicatie (20 punten)
2) Opstart (totaal op 40 punten): dit slaat op het gepresenteerd plan van opstart
Gezien deze wijzigingen die worden aangebracht en gezien de timing om een offerte op te maken krap begon te worden, heeft de aanbestedende overheid beslist om de openingszitting van de offertes op te schuiven naar vrijdag 14 april om 11u.
De aanbestedende overheid wil hiermee iedere geïnteresseerde kandidaat ruim de kans geven om een offerte in te dienen.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2213 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!