Imelda VZW
Aankondiging van een opdracht

Volumetrische pompen op afroep

Raamovereenkomst over 48 maanden voor levering van volumetrische pompen op afroep.

Publicatiedatum
08-10-2015
Deadline
23-11-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
33194110 - Infuuspompen
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Imelda VZW
Postadres
Imeldalaan 9, 2820 Bonheiden, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Anita Tesseur

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

De geraamde hoeveelheid bedraagt 200 pompen over 4 jaar met scanmodule en dedicated trouses.

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichten ten opzichte van de FOD Financiën.

Economische en financiële draagkracht

* In toepassing van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver de jaarrekening niet bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. Buitenlandse inschrijvers moeten een kopie van hun gecertificeerde jaarrekeningen over de 2 laatste boekjaren bij hun offerte voegen.

Eventuele minimumeisen:

Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Vakbekwaamheid

* Een lijst met minimaal de 5 voornaamste klanten van gelijkaardige leveringen gedurende de afgelopen 3 jaar met de vermelding van:
- een duidelijke omschrijving van de geleverde producten
- het totaal bedrag excl. btw van de leveringen per jaar
- coördinaten (naam opdrachtgever, adres, contactpersoon en telefoonnr.) voor referentiecheck.
* Maatregelen om de kwaliteit te waarborgen en eventueel certificaten opgesteld door erkende officiële diensten of instituten voor kwaliteitscontrole.
* Verklaring uitbouw technische dienst, specifiek voor de gevraagde produkten.

Eventuele minimumeisen:

Referentielijst van ziekenhuizen waar de pomp wordt gebruikt voor het toedienen van oncologische medicatie.