Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst voor het leveren van bijvoeding - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Raamovereenkomst voor het leveren van bijvoeding

Publicatiedatum
28-02-2017
Deadline
24-03-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33692300 - Enterale voeding
33692200 - Producten voor parenterale voeding
33692210 - Oplossingen voor parenterale voeding
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Universitair Ziekenhuis Gent
Postadres
De Pintelaan 185, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Jessy De Muynck

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 § 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
Deze impliciete verklaring slaat onder meer op inlichtingen en documenten die voor de aanbestedende overheid kosteloos en elektronisch toegankelijk zijn, met name het attest van niet-faillissement, het RSZ-attest en het attest betreffende de fiscale verplichtingen. Deze zullen door de aanbestedende overheid worden opgehaald uit Digiflow na opening van de offertes.
* De kandidaat/inschrijver dient een recent (max 1 maand oud tov openingsdatum) uittreksel uit het strafregister uitgereikt door een gerechtelijke overheid of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bij zijn offerte te voegen. Uittreksel staat op naam van de inschrijver zoals vermeld op het inschrijvingsformulier (zijnde een natuurlijke persoon of een vennootschap met rechtspersoonlijkheid).
* De inschrijver van vreemde nationaliteit moet, opdat zijn inschrijving als regelmatig zou worden beschouwd, attesten voorleggen die door de bevoegde overheden zijn uitgereikt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is, en waaruit blijkt dat hij:
- niet in staat van faillissement verkeert;
- voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen;
- en voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van betalingen van de bijdragen voor sociale zekerheid.
Meer info m.b.t. deze documenten: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do

Economische en financiële draagkracht

Verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming en haar omzet in producten waarop de opdracht betrekking heeft over de laatste drie boekjaren.

Eventuele minimumeisen:

Perceel 1: Minimum jaaromzet over de laatste 3 boekjaren: 30.000 euro
Minimum jaaromzet in producten waarop de opdracht betrekking heeft (over de laatste 3 boekjaren):
10.000 euro
Perceel 2: Minimum jaaromzet over de laatste 3 boekjaren: 12.500 euro
Minimum jaaromzet in producten waarop de opdracht betrekking heeft (over de laatste 3 boekjaren):
4.000 euro
Perceel 3: Minimum jaaromzet over de laatste 3 boekjaren: 45.000 euro
Minimum jaaromzet in producten waarop de opdracht betrekking heeft (over de laatste 3 boekjaren):
15.000 euro
Perceel 4: Minimum jaaromzet over de laatste 3 boekjaren: 3.000 euro
Minimum jaaromzet in producten waarop de opdracht betrekking heeft (over de laatste 3 boekjaren):
1.000 euro
Perceel 5: Minimum jaaromzet over de laatste 3 boekjaren: 10.000 euro
Minimum jaaromzet in producten waarop de opdracht betrekking heeft (over de laatste 3 boekjaren):
4.000 euro
Perceel 6: Minimum jaaromzet over de laatste 3 boekjaren: 6.000 euro
Minimum jaaromzet in producten waarop de opdracht betrekking heeft (over de laatste 3 boekjaren):
2.500 euro
Perceel 7: Minimum jaaromzet over de laatste 3 boekjaren: 10.000 euro
Minimum jaaromzet in producten waarop de opdracht betrekking heeft (over de laatste 3 boekjaren):
4.000 euro
Perceel 8: Minimum jaaromzet over de laatste 3 boekjaren: 7.500 euro
Minimum jaaromzet in producten waarop de opdracht betrekking heeft (over de laatste 3 boekjaren):
2.500 euro
Perceel 9: Minimum jaaromzet over de laatste 3 boekjaren: 18.000 euro
Minimum jaaromzet in producten waarop de opdracht betrekking heeft (over de laatste 3 boekjaren):
6.500 euro
Perceel 10: Minimum jaaromzet over de laatste 3 boekjaren: 25.000 euro
Minimum jaaromzet in producten waarop de opdracht betrekking heeft (over de laatste 3 boekjaren):
8.000 euro
Perceel 11: Minimum jaaromzet over de laatste 3 boekjaren: 5.000 euro
Minimum jaaromzet in producten waarop de opdracht betrekking heeft (over de laatste 3 boekjaren):
1.500 euro
Bij deelname aan meerdere percelen dient de minimale jaaromzet van de firma de som van boven vermelde bedragen te zijn voor de betreffende percelen. De jaaromzet in producten dient per perceel te worden aangetoond.

Vakbekwaamheid

* Een lijst van de voornaamste leveringen waarop de opdracht betrekking heeft die hij gedurende de afgelopen 3 jaar heeft verricht, hun bedrag/hoeveelheden, data en de instanties waarvoor ze bestemd waren.

Eventuele minimumeisen:

Perceel 1: minimum 2 referenties in de zorgsector incl. contactgegevens (naam + telefoon/mailadres) en
gegevens/bewijs dat de referenties betrekking hebben op de artikelen van het betreffende perceel.
Perceel 2: minimum 2 referenties in de zorgsector incl. contactgegevens (naam + telefoon/mailadres) en
gegevens/bewijs dat de referenties betrekking hebben op de artikelen van het betreffende perceel.
Perceel 3: minimum 2 referenties in de zorgsector incl. contactgegevens (naam + telefoon/mailadres) en
gegevens/bewijs dat de referenties betrekking hebben op de artikelen van het betreffende perceel.
Perceel 4: minimum 2 referenties in de zorgsector incl. contactgegevens (naam + telefoon/mailadres) en
gegevens/bewijs dat de referenties betrekking hebben op de artikelen van het betreffende perceel.
Perceel 5: minimum 2 referenties in de zorgsector incl. contactgegevens (naam + telefoon/mailadres) en
gegevens/bewijs dat de referenties betrekking hebben op de artikelen van het betreffende perceel.
Perceel 6: minimum 2 referenties in de zorgsector incl. contactgegevens (naam + telefoon/mailadres) en
gegevens/bewijs dat de referenties betrekking hebben op de artikelen van het betreffende perceel.
Perceel 7: minimum 2 referenties in de zorgsector incl. contactgegevens (naam + telefoon/mailadres) en
gegevens/bewijs dat de referenties betrekking hebben op de artikelen van het betreffende perceel.
Perceel 8: minimum 2 referenties in de zorgsector incl. contactgegevens (naam + telefoon/mailadres) en
gegevens/bewijs dat de referenties betrekking hebben op de artikelen van het betreffende perceel.
Perceel 9: minimum 2 referenties in de zorgsector incl. contactgegevens (naam + telefoon/mailadres) en
gegevens/bewijs dat de referenties betrekking hebben op de artikelen van het betreffende perceel.
Perceel 10: minimum 2 referenties in de zorgsector incl. contactgegevens (naam + telefoon/mailadres) en
gegevens/bewijs dat de referenties betrekking hebben op de artikelen van het betreffende perceel.
Perceel 11: minimum 2 referenties in de zorgsector incl. contactgegevens (naam + telefoon/mailadres) en
gegevens/bewijs dat de referenties betrekking hebben op de artikelen van het betreffende perceel.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2067 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!