Rectificatie

Aankoop van 2 echografietoestellen voor de dienst radiologie - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Regionaal ziekenhuis H. Hart Leuven vzw
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Naamsestraat 105
Plaats
Leuven
Postcode
B-3000
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Irouchka Moyersoen
Telefoon
+32 16209211
E-mail
irouchka.moyersoen@hhleuven.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.hhleuven.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aankoop van 2 echografietoestellen voor de dienst radiologie - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer: 2017.030

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 33112000 - Beeldvormingsapparatuur met behulp van echo, ultrageluid en doppler

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

De Aankoop van 2 high end ultrasound systemen voor abdominale, musculoskeletale, transfontanelair, borst en vasculaire onderzoeken voor gebruik op de afdeling radiologie met inbegrip van de nodige sondes.
De productspecificaties worden nader omschreven in hoofdstuk III.Technische Bepalingen.
De opdracht wordt in zijn totaliteit toegewezen aan de inschrijver die de voordeligste regelmatige offerte indient.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

19-07-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-523633

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 07-07-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Uitsluitingsgronden en kwalitatieve selectie
In plaats van:
* Document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij. Berekeningswijze in geval private onderneming: 0,717 x Werkkapitaal / Totale bezittingen + 0,847 x Totaal van ingehouden winsten / Totale bezittingen + 3,107 x Winst voor belastingen en interest / Totale bezittingen + 0,420 x Boekwaarde van de bezittingen / Boekwaarde van de schulden + 0,998 x Omzet / Totale bezittingen. De score dient bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer. Minimumeisen: Omzetverklaring Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient dan ook hoger te zijn dan 1,8.
Te lezen:
* Document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij. Berekeningswijze in geval private onderneming: 0,717 x Werkkapitaal / Totale bezittingen + 0,847 x Totaal van ingehouden winsten / Totale bezittingen + 3,107 x Winst voor belastingen en interest / Totale bezittingen + 0,420 x Boekwaarde van de bezittingen / Boekwaarde van de schulden + 0,998 x Omzet / Totale bezittingen. De score dient bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer. *********** Indien de inschrijver geen Z-score boven de 1,8 kan bewijzen kan een gezonde financiële toestand ook worden bewezen door het geven van volgende bewijzen: a) Attest van de revisor met uitleg waarom de Z-score onder 1,8 ligt, en waarom dit geen probleem is; b) Attest van de revisor dat het bedrijf voldoende solvabel is en voldoende liquiditeit heeft om in te tekenen op dit lastenboek en tijdens de looptijd van het contract aan de gestelde voorwaarden te voldoen, naast de bestaande verplichtingen; ‘a) en b) zullen beoordeeld worden door de financiële dienst van het ziekenhuis Attesten zijn steeds vergezeld van naam en erkenningsnummer van de revisor. **************** Minimumeisen: Omzetverklaring Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient dan ook hoger te zijn dan 1,8.

Overige nadere inlichtingen

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2213 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!