Vzw Stijn
Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst voor de aankoop van tilliften - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

De opdracht omvat het aanleveren van til- en plafondliften voor de diverse dienstencentra van vzw Stijn. Het betreft een raamovereenkomst met meerdere deelnemers, niet alle voorwaarden gekend.
De hoeveelheden worden verduidelijkt bij de minicompetities.

Publicatiedatum
29-10-2015
Deadline
24-11-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33196200 - Hulpmiddelen voor gehandicapten
Regiocodes (NUTS)
BE222 - Arr. Maaseik
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vzw Stijn
Postadres
Breugelweg 200, 3900 Overpelt, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Ann Bergmans

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Vakbekwaamheid

* Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
* Een CE-attest voor elk aangeboden systeem