Rectificatie

AZ Delta vzw Nieuwbouw Algemeen Ziekenhuis

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
AZ DELTA
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Rode-Kruisstraat 20
Plaats
Roeselare
Postcode
8800
NUTS-code
BE256 - Arr. Roeselare
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevr. Sabien Cailliau
Telefoon
+32 51237111
E-mail
sabien.cailliau@azdelta.be
Fax
+32 51237626

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.azdelta.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290016

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

AZ Delta vzw Nieuwbouw Algemeen Ziekenhuis

Referentienummer: AZ DELTA-B014312_P16-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 33180000 - Functionele ondersteuning

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

Perceel 16 - Dialyse

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

27-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-533105

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 210-435705

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 30-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Met betrekking tot de openbare procedure van perceel 16 - Dialyse, bezorgen wij u hierbij een overzicht van “vraag en antwoord”, die aanvullende informatie bevat t.o.v. het aanbestedingsdossier. Het overzicht is toegevoegd aan de publicatie van het erratum of kan u via volgende link bekomen: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=C_040RYXf0-YtPmt9v_fmhUeEffp6t5Mlpuc1PT_kG9UNEVLU0hXOE1SOVpKSTJCMDdQRkxKWDNWWS4u

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1735 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!