Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Leveren en plaatsen PV-installatie (nieuwbouw studentenrestaurant) - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Leveren en plaatsen PV-installatie (nieuwbouw studentenrestaurant)

Publicatiedatum
13-07-2015
Deadline
28-08-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
09331200 - Fotovoltaïsche zonnecellen
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Directie Gebouwen en Facilitair Beheer
Postadres
Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
De heer Geert Dierickx

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De kandidaten of inschrijvers verklaren door het enkele feit van deel te nemen aan de gunningsprocedure dat ze zich niet in één van de uitsluitingsgronden bedoeld in §§ 1 en 2 van artikel 61 van het KB Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren bevinden. De Universiteit Gent zal de toestand van de kandidaten of inschrijvers op dit vlak nagaan.

Economische en financiële draagkracht

-

Vakbekwaamheid

de technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid van de kandidaat of inschrijver wordt bewezen op basis van een lijst van gelijkaardige leveringen die gedurende de afgelopen vijf jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, het tijdstip en de plaats van de uitvoering van de leveringen.
"gelijkaardige leveringen": gelijkaardige leveringen van technische complexiteit en van minimaal hetzelfde vermogen of hoger. Minimum twee referenties moeten worden gestaafd door getuigschriften die duidelijk weergeven of de werken uitgevoerd werden volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht. Op verzoek van de Universiteit Gent zullen bijkomende opgegeven referenties gestaafd moeten worden door de hier boven vermelde getuigschriften.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1858 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!