Rectificatie

Raamovereenkomst voor de levering van geneesmiddelen: Langwerkend erythropoëtine geregistreerd en terugbetaald voor gebruik in nefrologie

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
AZ Monica
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Florent Pauwelslei 1
Plaats
Deurne
Postcode
2100
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Kristel d'Exelle
Telefoon
+32 33205676
E-mail
kristel.dexelle@azmonica.be
Fax
+32 33205600

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.azmonica.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Raamovereenkomst voor de levering van geneesmiddelen: Langwerkend erythropoëtine geregistreerd en terugbetaald voor gebruik in nefrologie

Referentienummer: AZM-AD/KDE/2018/005

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 33621000 - Geneesmiddelen voor bloed en bloedvormende organen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

02-04-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-509126

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 28-03-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Schrapping minimumeis van het gepubliceerde bestek opgenomen onder III.Technische bepalingen, III.1 Minimumvereisten minimumeis 7. - verdere toelichting en motivatie kan de potentiële inschrijver terugvinden in het document "Publicatie Rechtzetting Schrapping Minimumvereiste 7 technische bepalingen", opgeladen in de 3P cloud.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2217 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!