Aankondiging van een opdracht

LEVERING,INSTALLATIE EN INBEDRIJFSTELLING VAN EEN CORONARO-ANGIOGRAFIE EN ELECTROFYSIOLOGIE ZAAL VAN HET UMC ST-PIETER IN BRUSSEL

LEVERING,INSTALLATIE EN INBEDRIJFSTELLING VAN EEN CORONARO-ANGIOGRAFIE EN ELECTROFYSIOLOGIE ZAAL VAN HET UMC ST-PIETER IN BRUSSEL

Publicatiedatum
26-06-2017
Deadline
31-08-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
33123000 - Instrumentarium voor hart- en vaatonderzoek
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
UMC Sint-Pieter -
Postadres
Hoogstraat, 322, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
De heer Claude Van Coillie

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Estimatie 1.000.000 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* (Een) uittreksel(s) uit het strafregister of (een) gelijkwaardige document(en) afgeleverd door een gerechtelijke of administratieve overheid van het land van oorsprong of van herkomst waaruit blijkt dat de inschrijver :
- niet is veroordeeld bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of witwassen van kapitaal ;
- niet is veroordeeld bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan voor een misdrijf dat zijn beroepsmoraliteit heeft aangetast ;
- geen ernstige beroepsfout heeft begaan die door alle middelen behoorlijk kan worden vastgesteld zodat de aanbestedende overheid daarover kan oordelen ;
- zich niet ernstig heeft schuldig gemaakt aan valse verklaringen bij het leveren van de vereiuste inlichtingen waarvan sprake in dit hoofdstuk.
* Een attest afgeleverd door de bevoegde overheid waarin wordt bevestigd dat de inschrijver in regel is voor wat betreft zijn verplichtingen inzake betaling van de sociale zekerheidsbijdragen tot en met het afgelopen voorlaatste burgerlijke kwartaal te rekenen vanaf de uiterste datum van ontvangst van de offertes in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische wetgeving of de landen waar hij is gevestigd.
* Een attest dat afgeleverd werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan de verplichtingen inzake betaling van de btw overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is.
* In toepassing van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang van het geval.

Economische en financiële draagkracht

*Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Vakbekwaamheid

* Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht,met vermelding van het bedrag, de datum en de publieke of private opdrachtgevers waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
*Een kopij van de accreditatie bij het FAGG (Federaal agentschap voor geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.
*De inschrijver voegt bij zijn offerte een CE-attest voor elk voorgesteld product.

Eventuele minimumeisen:

* Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht,met vermelding van het bedrag,de datum en de publieke of private opdrachtgevers.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2213 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!