stad Brugge
Aankondiging van een opdracht

Vervangen van de omroepinstallatie in en rond het Badengebouw

Vervangen van een bestaande omroepinstallatie die bedienbaar is vanuit het badengebouw.
De nieuwe omroepinstallatie is uitgebreid met meerdere luidsprekers en versterkers en zal met verschillende weersomstandigheden een beter spraakverstaanbaarheid verzekeren.
De mast waarop de luidsprekers komen wordt eveneens vervangen.

Publicatiedatum
14-10-2015
Deadline
24-11-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
48952000 - Omroepinstallaties
32331300 - Apparatuur voor geluidsweergave
32342410 - Geluidsuitrusting
44212250 - Masten
45212221 - Bouwwerkzaamheden voor installaties voor sportterrein
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
stad Brugge
Postadres
Burg 12, 8000 Brugge, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Elise Verbeke

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
* Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

Economische en financiële draagkracht

* Een bewijs dat de indiener van de offerte zich niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, of zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijk akkoord heeft bekomen of zich in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementen. Dit kan aangetoond worden door de voorlegging van een attest van niet faling(te bekomen bij de Rechtbank van Koophandel) of een verklaring op eer van de inschrijver of een attest van de bedrijfsrevisor.
* * Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

Eventuele minimumeisen:

Een bewijs dat de indiener van de offerte zich niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, of zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijk akkoord heeft bekomen of zich in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementen. Dit kan aangetoond worden door de voorlegging van een attest van niet faling(te bekomen bij de Rechtbank van Koophandel) of een verklaring op eer van de inschrijver of een attest van de bedrijfsrevisor.

Vakbekwaamheid

* De inschrijver dient bij zijn inschrijvingsbiljet naam en adres te voegen van eventuele onderaannemers, samen met de referenties.
* Alle eventueel in het technisch gedeelte van het bestek gevraagde documentatie, dit op straffe van nietigheid.