Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Aankoop van medische hechtingsdraad in steriele eenheidsverpakking voor de A.V. Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst

Aankoop van medische hechtingsdraad in steriele eenheidsverpakking voor de A.V. Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst

Publicatiedatum
14-04-2017
Deadline
22-05-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33141121 - Hechtdraad
33141128 - Hechtnaalden
Regiocodes (NUTS)
BE231 - Arr. Aalst
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Niet-openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
A.V. ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS
Postadres
Merestraat 80, 9300 Aalst, BE
Contactpunt(en)
De heer Joris Nissens

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

De raming gebaseerd op het verbruik in 2015 bedraagt 361.000 EUR per jaar.

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.
Onverminderd de hoger vermelde expliciete verklaring op eer, voegt de inschrijver bij zijn offerte:
- Een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, tot en met deze die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal voor de uiterste datum voor indiening van de offerte of een gelijkwaardig getuigschrift uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land;
- Een recent fiscaal attest waaruit blijkt dat de kandidaat heeft voldaan aan zijn verplichtingen inzake het betalen van Vennootschapsbelasting en BTW of een gelijkwaardig getuigschrift uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land.
De opdrachtgever heeft tot op heden zelf geen toegang tot Digiflow/Telemarc, waardoor de inschrijver wordt gevraagd deze attesten, bijkomend bij de expliciete verklaring op eer, zelf bij zijn offerte te voegen.

Economische en financiële draagkracht

Financiële en Economische draagkracht van de inschrijver – vereiste bewijsstukken (selectiecriteria)
Artikel 67 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011
Teneinde de financiële en economische draagkracht van de dienstverlener te kunnen nagaan dienen volgende bescheiden bij de offerte gevoegd:
1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Indien de dienstverlener om gegronde redenen niet in staat is de gevraagde referenties over te leggen kan hij zijn economische en financiële draagkracht aantonen met andere documenten.
2. Een lijst bezorgd te worden met minimum 5 Europese ziekenhuizen die over een minimumcapaciteit beschikken van 500 bedden en waar de inschrijver de voorbije 3 jaar steriele hechtingsdraad geleverd heeft, met opgave van budgetten, volumes en coördinaten. De jaaromzet van geleverde hechtingsdraad dient per opgegeven ziekenhuis minimaal 50.000 EUR incl. te bedragen.
3. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Vakbekwaamheid

° Lid zijn van Unamec (te staven door bewijsstukken)
° Certificaat notificatienummer toegekend door FAGG dat geldt als bewijs van opname op de lijst van MDD (distributie en/of uitvoer van Medische Hulpmiddelen)of AIMD (distributie en/of uitvoer van Actieve Implanteerbare Medische hulpmiddelen)
° Certificaat met categorie KB 18/03/1999 bijlage Art.1N13 punt 1 waarvoor notificatienummer werd toegekend:

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2019 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!