Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

C97/0000354481 - Meerjarige raamovereenkomst betreffende de leveringen van schoonmaak-en onderhoudsproducten bestemde voor de gebouwen van de NMBS

Meerjarige raamovereenkomst betreffende de leveringen van schoonmaak-en onderhoudsproducten bestemde voor de gebouwen van de NMBS (leveringen op het gehele land)

Publicatiedatum
25-03-2017
Deadline
18-04-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
39830000 - Reinigingsmiddelen
39812100 - Vloerboenwas
39831000 - Wasmiddelen
33741100 - Handenreiniger
33771000 - Papieren producten voor sanitair gebruik
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
NMBS-Procurement & Investments
Postadres
Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
10-14 B-PI.014
Ter attentie van
Sylvia Uliana

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: de kandidaat dient aan te tonen dat hij zich niet in één van de uitsluitingsgevallen voor deelname bevindt die zijn vermeld in art. 66 KB 16.7.2012 en voegt daartoe bij zijn aanvraag tot deelneming de volgende documenten:
— een recent attest (maximaal 3 maanden oud t.o.v. de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag tot deelneming) waaruit blijkt dat hij zich niet in een toestand van faillissement, vereffening, gerechtelijke reorganisatie of een vergelijkbare toestand bevindt,
— een recent attest (maximaal 3 maanden oud t.o.v. de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag tot deelneming) waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan alle beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd,
— een recent attest (maximaal 3 maanden oud t.o.v. de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag tot deelneming) waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voorsociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd.
— Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst (maximaal 3 maanden oud t.o.v. de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag tot deelneming) en waaruit blijkt dat de kandidaat niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of witwassen van geld,
— een verklaring op erewoord dat de kandidaat bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan.
Wanneer één of meerdere van de hierboven aangehaalde documenten of getuigschriften niet worden uitgereikt in het betrokken land, kunnen ze worden vervangen door overeenstemmende documenten of een verklaring onder eer of een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke- of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst.

Economische en financiële draagkracht

De kandidaten dienen te beschikken over een gezonde financiële basis. Indien nodig zal een financiële audit worden uitgevoerd om de financiële gezondheid van de firma en de echtheid van de geleverde inlichtingen na te gaan. De NMBS behoudt zich het recht voor firma's uit te sluiten van verdere deelname aan deze opdracht op grond van de resultaten van het financieel onderzoek.
De kandidaat dient met het oog op de beoordeling van zijn financiële soliditeit bij zijn aanvraag tot deelneming een exemplaar te voegen van het jaarverslag van het voorbije boekjaar, alsook een document met daarin de omzet die de drie voorbije jaren gehaald werd voor leveringen die vergelijkbaar zijn met deze die het voorwerp uitmaken van deze opdracht.

Vakbekwaamheid

De kandidaat moet de volgende documenten bij zijn deelnemingsaanvraag voegen, in functie van de percelen waarvoor de kandidaat wenst deel te nemen:
A) Perceel 1: Schoonmaakproducten
Perceel 2: Sanitaire verbruiksgoederen
Perceel 3: Specifieke reinigingsmiddelen
Perceel 5: Graffiti verwijderaar
- Een kopie van het certificaat dat aantoont dat de kandidaat milieubewust en duurzaam te werk gaat, zoals bij voorbeeld:
*het certificaat EMAS,
*het certificaat ISO 14001,
*of gelijkwaardig.
- Een bewijs dat aantoont dat de levering van producten kan gebeuren binnen de 2 werkdagen, zoals bij voorbeeld:
*de leveringsstructuur van het bedrijf,
*drie Belgische, Europese of internationale referenties te bezorgen van contracten in de openbare sector of privésector voor leveringen binnen de 2 werkdagen die vergelijkbaar zijn met die uit de opdracht.
Het levering systeem en de referenties moeten aan het kandidatuurdossier toegevoegd worden maar de kandidaat kan ook een ander aanvullend bewijs toevoegen.
B) Perceel 4: Enzymatische producten
- Een bewijs dat aantoont dat de levering van producten kan gebeuren binnen de 2 werkdagen, zoals bij voorbeeld:
*een schema met de leveringsstructuur van het bedrijf,
*drie (3) Belgische, Europese of internationale referenties te bezorgen van contracten in de openbare sector of privésector voor leveringen binnen de 2 werkdagen die vergelijkbaar zijn met die uit de opdracht.
Het levering systeem en de referenties moeten aan het kandidatuurdossier toegevoegd worden maar de kandidaat kan ook een ander aanvullend bewijs toevoegen.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2213 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!