Imelda VZW
Aankondiging van een opdracht

Aankoop van gasplasma steriliator

Gasplasma sterilisator met onderhoudscontract

Publicatiedatum
28-10-2015
Deadline
15-12-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33191100 - Sterilisator
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Imelda VZW
Postadres
Imeldalaan 9, 2820 Bonheiden, BE
Contactpunt(en)
De heer Luc Maegh

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

1

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
* Attest van uitvoering van beroepsmatige fiscale verplichtingen van het land van vestiging.

Economische en financiële draagkracht

* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Eventuele minimumeisen:

De omzet in de producten waarop de opdracht betrekking heeft, is minstens 10 keer zo groot als het bedrag van de offerte op jaarbasis.

Vakbekwaamheid

* Een lijst van de 10 belangrijkste vergelijkbare leveringen zoals beschreven in het voorwerp van de opdracht die de inschrijver gedurende de afgelopen drie jaren heeft verricht, hun bedrag, data en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor de leveringen gedaan werden:
- voor de leveringen voor een overheid worden de 3 belangrijkste leveringen (in omzet) aangetoond door certificaten die door de bevoegde overheid zijn opgesteld of geviseerd;
* Nederlandstalig contactpersoon

Eventuele minimumeisen:

* De inschrijver voegt een uitgebreide beschrijving toe betreffende de werking en omvang van zijn dienst na-verkoop.
* Een beschrijving van de technische uitrusting, van de door de leverancier getroffen maatregelen om de kwaliteit te waarborgen, en van de door zijn onderneming geboden mogelijkheden op het vlak van studie en onderzoek.